Wybierz Nowe

Zaoczne Prywatne Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

Aktualności

                                                 Aktualności

                                            ZAPISY NA NOWY ROK SZKOLNY  2024/25

ODBĘDĄ SIĘ :

                         26 i 30  sierpnia  o godz. 15,                                                                     w budynku C – pierwsze piętro

O nas

O nas:

Zaoczne Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Numer Konta:

71 1020 5095 0000

  5202 0245 3363
EMAIL

Kontakt telefoniczny:

661 491 654

STRONA INTRNETOWA

prywatnelokg.pl

Lokalizacja

Kamienna Góra, ul. Traugutta 2 

SOCIAL MEDIA

WPISOWE

1

DOŚWIADCZENIE

1 +

CZESNE

1

SEMESTRÓW

1

Zaoczne Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kamiennej Górze

 • posiada uprawnienia szkoły publicznej i  jest wpisane do ewidencji szkół niepublicznych pod nr. 1/2020
 • realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej;
 • nauka w szkole trwa 4 lata dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów;
 • 3 lata dla absolwentów szkoły branżowej;
 • po ukończeniu szkoły słuchacze mogą przystąpić do egzaminu maturalnego;
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, średnio co dwa tygodnie;
 • W szkole obowiązują zasady oceniania                           i promowania właściwe dla szkół dla dorosłych.       Nie ustala się ocen zachowania.
 • W programie nauczania występują następujące przedmioty: język polski, język niemiecki, język angielski  (do wyboru), historia, HiT, biologia, fizyka, geografia, chemia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości.
 • wydajemy zaświadczenia do ZUS-u.

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych                  w Kamiennej Górze to propozycja  dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych. Ukończenie szkoły otwiera drogę do dalszego kształcenia, przynosi również satysfakcję z siebie.

Terminy

        Wrzesień            8, 9, 22, 23.

        Październik        6, 7, 20, 21.

         Listopad            3, 4, 17, 18.

        Grudzień            1, 2, 15, 16.

        Styczeń               5,  12, 13.

        Luty:                    2,  3,  16, 17.  

       Marzec:                1, 2, 15, 16.

        Kwiecień:            5, 6, 19, 20.

        Maj:                     10, 11, 24, 25.

        Czerwiec:            7, 8,  14.

Terminy

Zakres materiału

1/22

JĘZYK POLSKI                    Oblicza epok

Dariusz Chemperek,  Adam Kalbarczyk,      Dariusz Trześniowski

WSIP

2/22

JĘZYK NIEMIECKI               Effekt

Anna Kryczyńska-Pham

WSIP

3/22

JĘZYK ANGIELSKI   Vision

Elizabeth Sharman  Michael Duckworth

Oxford

4/22

HISTORIA              Historia

Arkadiusz Janicki,    Justyna Kieczkowska,  Mariusz Menz

WSIP

5/22

HISTORIA I TERAŹNIEJSZKOŚĆ     HiT

Praca zbiorowa

WSIP

6/22

BIOLOGIA            Biologia na czasie

Anna Helmin,  Jolanta Holeczek

Nowa Era

7/22

GEOGRAFIA    Geografia

Zbigniew Zaniewicz

Operon

8/22

CHEMIA                          To jest Chemia

Romuald Hassa,  Aleksandra Mrzigod,  Janusz Mrzigod

Nowa Era

9/22

FIZYKA                    Odkryć fizykę

Marcin Braun,    Weronika Śliwa

Nowa Era

10/22

MATEMATYKA Matematyka z plusem

Małgorzata Dobrowolska,    Marcin Karpiński,  Jacek Lech

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

11/22

INFORMATYKA  Informatyka na czasie

Janusz Mazur,  Paweł Perekietka,  Zbigniew Talaga,  Janusz S. Wierzbicki.

Nowa Era

12/22

Biznes i zarządzanie

Praca zbiorowa

WSIP

W podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych historia państwa i narodu została znacznie mocniej wpisana w historię powszechną, choć nadal, co oczywiste, wątek dziejów ojczystych pozostaje najważniejszy.

SEMESTR PIERWSZY

 1. Historia jako nauka i jej znaczenie. Periodyzacja i źródła historyczne.
 1. Starożytna Mezopotamia.
 2. Starożytny Egipt.
 3. Fenicjanie i lud Izraela.
 4. Starożytne cywilizacje Indii i Chin.
 5. Początki cywilizacji greckiej.
 6. Ateny i Sparta.
 7. Wojny grecko-perskie i ich następstwa.
 8. Religia, życie artystyczne              i nauka starożytnych Greków (czasy archaiczne i klasyczne).
 9. Aleksander Wielki. Hellenizm.
 10. Początki dziejów Rzymu i narodziny imperium.
 11. Rzym republikom i cesarstwem.
 12. Społeczeństwo starożytnego Rzymu.
 13. Życie religijne i kultura starożytnego Rzymu.
 14. Kryzys i upadek imperium rzymskiego.
 15. Powstanie państw barbarzyńskich na gruzach Cesarstwa zachodniego.
  Zagadnienia do egzaminu 

 Scharakteryzuj nauki pomocnicze historii.

Przedstaw najważniejsze osiągnięcia kulturowe starożytnych cywilizacji Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Porównaj systemy prawne i etyczne cywilizacji starożytnego Bliskiego        i Dalekiego Wschodu.

Scharakteryzuj wierzenia ludów starożytnego Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Porównaj uwarunkowania geograficzne rozwoju cywilizacji na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Scharakteryzuj geograficzne warunki ukształtowania cywilizacji greckiej.

Porównaj organizację społeczeństwa Aten i Sparty oraz formy ustrojowe greckich polis.

Oceń funkcjonowanie demokracji       w Atenach czasów Peryklesa.

Scharakteryzuj religię starożytnych Greków.

Wyjaśnij specyfikę kultury hellenistycznej.

Scharakteryzuj przemiany ustrojowe i społeczne w państwie rzymskim doby republiki oraz cesarstwa.

Scharakteryzuj organizację armii rzymskiej.

Omów charakter ekspansji rzymskiej i wyjaśnij ideę imperium rzymskiego.

Wyjaśnij genezę chrześcijaństwa       i zmiany sytuacji chrześcijan w państwie Rzymian.

Przedstaw dziedzictwo antyku grecko – rzymskiego we współczesnym świecie.

Scharakteryzuj osiągnięcia Bizancjum w zakresie kultury.

Przedstaw proces tworzenia się państw w Europie po upadku cesarstwa zachodnio – rzymskiego.

SEMESTR DRUGI

 1. Arabowie i świat islamu.
 2. Monarchia Karola Wielkiego.
 3. Europa pokarolińska i system feudalny.
 4. Kształtowanie się państw w północnej, środkowej i wschodniej Europie.
 5. Władze i idee uniwersalne – cesarstwo, Kościół i kultura.
 6. Początki państwa polskiego.
 7. Monarchia piastowska do 1138 r.
 8. Społeczeństwo, gospodarka i kultura w czasach pierwszych Piastów.
 9. Wieś, miasto i społeczeństwo Europy Zachodniej. Kościół i kultura średniowiecznej Europy.
 10. Wyprawy krzyżowe.
 11. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego (przemiany polityczne, społeczeństwo             i kultura).
 12. Kryzys społeczno – ekonomiczny i wielkie konflikty polityczne w Europie. Władza uniwersalna i państwa Europy Zachodniej.
 13. Państwa w środkowej, wschodniej i północnej Europie.
 14. Zjednoczenie ziem polskich.
 15. Unia Polski z Litwą. Panowanie Władysława Jagiełły.
 16. Polska i Litwa pod rządami Jagiellonów.
 17. Kultura, gospodarka                      i społeczeństwo późnego średniowiecza.
 Zagadnienia do egzaminu 

Przedstaw genezę islamu                     i scharakteryzuj główne zasady tej religii.

Wyjaśnij wpływ cywilizacji islamskiej na cywilizację łacińską i bizantyjską.

Oceń znaczenie renesansu karolińskiego dla rozwoju kultury europejskiej.

Przedstaw organizację władzy             i gospodarkę państwa Franków.

Scharakteryzuj kierunki ekspansji Normanów i oceń jej skutki.

Przedstaw organizację społeczną Słowian.

Wyjaśnij uniwersalny charakter kultury średniowiecza.

Porównaj sztukę romańską                   i gotycką.

Scharakteryzuj organizację państwa wczesnopiastowskiego.

Przedstaw spór Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem.

Przedstaw skutki przyjęcia chrztu przez Mieszka I.

Przedstaw funkcjonowanie władzy, struktur społecznych i gospodarki       w systemie feudalnym.

Scharakteryzuj polityczne, społeczno – gospodarcze i religijne uwarunkowania wypraw krzyżowych.

Przedstaw skutki wypraw krzyżowych.

Przedstaw następstwa rozbicia dzielnicowego.

Oceń społeczno – kulturowe skutki kolonizacji na prawie niemieckim.

Scharakteryzuj proces formowania się społeczeństwa stanowego             w Polsce.

Przedstaw proces zjednoczenia państwa polskiego.

Oceń znaczenie unii polsko – litewskiej.

Przedstaw następstwa upadku cesarstwa bizantyjskiego i ekspansji tureckiej dla Europy.

Scharakteryzuj stosunki polsko – krzyżackie.

Przedstaw rozwój monarchii stanowej w Polsce.

SEMESTR TRZECI

 1. Cywilizacje pozaeuropejskie u progu epoki nowożytnej.
 2. Wielkie odkrycia geograficzne – przyczyny, przebieg i skutki.
 3. Ekspansja kolonialna Hiszpanii i Portugalii w XVI w.
 4. Gospodarka Europy w XVI wieku.
 5. Kultura odrodzenia. Humanizm.
 6. Cywilizacja europejska w XVI w.
 7. Reformacja – przyczyny, przebieg i skutki.
 8. Kontrreformacja – reforma Kościoła katolickiego.
 9. Przemiany społeczno–polityczne w Europie XVI w.
 10. Stosunki międzynarodowe w XVI-wiecznej Europie.
 11. Polska i Litwa pod panowaniem ostatnich Jagiellonów.
 12. Rzeczpospolita Obojga Narodów.
 13. Terytorium, ludność i gospodarka Rzeczypospolitej       w XVI wieku.
 14. Religie, wyznania i narody Rzeczypospolitej w XVI wieku.
 15. System rządów w Rzeczypospolitej.
 16. Społeczeństwo, gospodarka       i kultura Rzeczypospolitej             w XVIII 
 17. Rzeczpospolita w dobie Sejmu Wielkiego.
 18. Upadek Rzeczypospolitej.
 19. Absolutyzm i despotyzm w Europie XVII w.
 20. Rewolucja angielska.
 21. Rewolucja intelektualna XVII w. i kultura baroku.
  Zagadnienia do egzaminu 

 Scharakteryzuj krótko cywilizacje prekolumbijskie.

Scharakteryzuj przyczyny, przebieg     i skutki wielkich odkryć geograficznych.

Scharakteryzuj przemiany kapitalistyczne w życiu gospodarczym Europy Zachodniej     w XVI – XVII wieku.

Wyjaśnij główne prądy ideowe renesansu.

Przedstaw głównych twórców renesansowych i ich dokonania.

Przedstaw przyczyny reformacji.

Przedstaw najważniejsze wyznania protestanckie.

Przedstaw działania kontrreformacyjne Kościoła katolickiego.

Wyjaśnij wpływ reformacji                     i kontrreformacji na kulturę.

Przedstaw instytucje życia politycznego w XVI – wiecznej Polsce.

Wyjaśnij przyczyny, okoliczności           i następstwa zawarcia unii lubelskiej.

Opisz okoliczności, zasady, przebieg i następstwa pierwszych wolnych elekcji.

Oceń polityczną rolę wybitnych postaci okresu pierwszych wolnych elekcji.

Scharakteryzuj udział poszczególnych stanów w życiu gospodarczym Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Porównaj ustrój polityczny XVI wiecznej Polski z innymi państwami europejskimi tego okresu.

Przedstaw strukturę terytorialną           i ludnościową Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Przedstaw dokonania twórców polskiego odrodzenia.

Przedstaw przyczyny wojny trzydziestoletniej.

Przedstaw przebieg i skutki wojny trzydziestoletniej.

Zestaw najważniejsze wydarzenia       z dziejów państwa polsko – litewskiego w XVI wieku                        z wydarzeniami europejskimi.

Scharakteryzuj działania Stefana Batorego w zakresie polityki wewnętrznej  i zewnętrznej.

Omów sytuację gospodarczą państwa ostatnich Jagiellonów.

Wyjaśnij prawne i kulturowe podstawy tolerancji religijnej na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI wieku.

Wymień cechy monarchii absolutnej.

Porównaj ewolucję ustroju we Francji i Anglii w XVII wieku.

Wybierz najważniejsze – Twoim zdaniem – wydarzenie z XVII wieku. Uzasadnij (podaj dwa argumenty), dlaczego właśnie to wybrałeś.

Omów politykę ostatnich Jagiellonów względem Zakonu Krzyżackiego.

Przedstaw ustrój XVII – wiecznej Francji.

Przedstaw rozwój parlamentaryzmu w Anglii.

Scharakteryzuj kulturę baroku             w Europie.

SEMESTR CZWARTY

 1. Konflikty wewnętrzne i wojny ze Szwecją za panowania Zygmunta III i Władysława IV.
 2. Stosunki Rzeczypospolitej z Rosją, Turcją i Hohenzollernami za panowania Zygmunta III i Władysława IV.
 3. Powstanie Chmielnickiego – przyczyny, przebieg i skutki.
 4. Potop szwedzki – przyczyny, przebieg i skutki.
 5. Kryzys Rzeczypospolitej i konflikt z Turcją drugiej połowie XVII w.
 6. Barok i sarmatyzm w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
 7. Przemiany społeczno-gospodarcze w XVIII wieku.
 8. Filozofia i myśl polityczna oświecenia.
 9. Edukacja, nauka i kultura XVIII w.
 10. Mocarstwa europejskie i polityka równowagi sił.
 11. Absolutyzm oświecony – Rosja, Austria i Prusy.
 12. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 13. Wielka Rewolucja Francuska – przyczyny, przebieg i skutki.
 14. Rzeczpospolita w czasach saskich.
 15. Rzeczpospolita pod rosyjską protekcją. I rozbiór.
 16. Społeczeństwo, gospodarka i kultura Rzeczypospolitej w XVIII 
 17. Rzeczpospolita w dobie Sejmu Wielkiego.
 18. Upadek Rzeczypospolitej.
 19. Europa napoleońska (od cesarstwa do Waterloo).
 20. Księstwo Warszawskie i udział Polaków w wojnach napoleońskich.
 21. Upadek Napoleona i bilans epoki.
  Zagadnienia do egzaminu 

Scharakteryzuj kryzys wewnętrzny      i zewnętrzny Polski w XVII wieku.

Przedstaw przebieg wojen z Turcją     w XVII wieku.

Przedstaw przebieg wojen z Rosją    w XVII wieku.

Przedstaw przebieg wojen ze Szwecją pierwszej połowie w XVII wieku.

Przedstaw przyczyny, przebieg            i skutki powstania Chmielnickiego.

Przedstaw przyczyny i skutki potopu szwedzkiego.

Przedstaw przebieg potopu szwedzkiego.

Przedstaw projekty wzmacniania władzy królewskiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Wyjaśnij znaczenie liberum veto         i rokoszy w osłabianiu Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Przedstaw twórców i działa epoki baroku w Polsce.

Scharakteryzuj sarmatyzm

Wyjaśnij główne idee oświecenia.

Przedstaw główne konflikty polityczne w Europie i na świecie      w XVIII wieku.

Scharakteryzuj absolutyzm oświecony na przykładzie wybranego państwa.

Wyjaśnij genezę i następstwa amerykańskiej wojny o niepodległość.

Scharakteryzuj ustrój Stanów Zjednoczonych w świetle założeń konstytucji amerykańskiej.

Przedstaw wkład Polaków w walkę    o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Przedstaw przyczyny i skutki rewolucji francuskiej.

Przedstaw etapy rewolucji francuskiej.

Przedstaw sytuację wewnętrzną Polski w czasach saskich.

Przedstaw sytuację zewnętrzną Polski w czasach saskich.

Oceń znaczenie unii polsko – saskiej.

Wskaż przejawy osłabienia suwerenności państwa polskiego     w XVIII wieku.

Wyjaśnij znaczenie konfederacji barskiej.

Przedstaw reformy pierwszych lat panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Wyjaśnij przyczyny i przedstaw zasięg terytorialny I rozbioru Rzeczypospolitej.

Przedstaw epokę oświecenia            w Polsce.

Przedstaw reformy Sejmu Wielkiego.

Przedstaw przebieg wojny w obronie Konstytucji 3 maja.

Omów przebieg powstania kościuszkowskiego.

Wyjaśnij przyczyny i przedstaw zasięg terytorialny II rozbioru Rzeczypospolitej.

Wyjaśnij przyczyny i przedstaw zasięg terytorialny III rozbioru Rzeczypospolitej.

Przedstaw genezę i ustrój Księstwa Warszawskiego.

Przedstaw podboje Napoleona Bonaparte.

Scharakteryzuj zaangażowanie Polaków w walce u boku Napoleona.

Oceń znaczenie epoki napoleońskiej dla losów Europy.

SEMESTR PIĄTY

 1. Kongres wiedeński i system Świętego Przymierza.
 2. Rewolucja przemysłowa, przemiany społeczne i kulturowe w pierwszej połowie XIX wieku.
 3. Główne nurty polityczne i rozwój parlamentaryzmu w pierwszej połowie XIX wieku.
 4. Ruchy rewolucyjne i narodowe w Europie.
 5. Stany Zjednoczone                         i dekolonizacja Ameryki Łacińskiej.
 6. Rosja, Austria, Prusy oraz państwa Europy Zachodniej         w pierwszej połowie XIX wieku.
 7. Wiosna Ludów w Europie.
 8. Przemiany gospodarczo – społeczne na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX wieku.
 9. Królestwo Polskie do powstania listopadowego.
 10. Powstanie listopadowe – przyczyny, przebieg i skutki.
 11. Wielka Emigracja – ugrupowania, programy i próby działania.
 12. Zabór pruski i austriacki              w pierwszej połowie XIX wieku.
 13. Ziemie polskie i Polacy                  w Wiośnie Ludów.
 14. Zjednoczenie Włoch.
 15. Zjednoczenie Niemiec.
 16. Ideologie i ruchy polityczne          w drugiej połowie XIX wieku.
 17. Stany Zjednoczone w drugiej połowie XIX wieku.
 18. Niemcy, Rosja i Austro – Węgry w na przełomie XIX i XX wieku.
 19. Kolonializm w XIX wieku.
 20. Konflikty międzynarodowe na przełomie XIX i XX wieku.
 21. Druga faza rewolucji przemysłowej.
 22. Państwa Dalekiego Wschodu       w drugiej połowie XIX wieku.
 23. Przemiany społeczno – gospodarcze na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku.
 24. Powstanie styczniowe – przyczyny, przebieg i skutki.
 25. Ruchy polityczne na ziemiach polskich u schyłku XIX wieku.
 26. Zabór austriacki w latach 1861 – 1914.
  Zagadnienia do egzaminu 

Przedstaw decyzje kongresu wiedeńskiego w odniesieniu do Europy, świata i ziem polskich.

Oceń rolę Świętego Przymierza.

Przedstaw przebieg rewolucji przemysłowej i jej konsekwencje społeczno – gospodarcze w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Omów najważniejsze prądy kulturowe i nurty ideowe pierwszej połowy XIX wieku.

Wyjaśnij genezę, przebieg i skutki Wiosny Ludów.

Scharakteryzuj dekolonizację Ameryki Łacińskiej.

Przedstaw genezę i skutki powstania listopadowego.

Scharakteryzuj ruch spiskowy na ziemiach polskich przed powstaniem listopadowym.

Przedstaw programy obozów Wielkiej Emigracji.

Przedstaw genezę i skutki powstania styczniowego.

Omów przyczyny, zasięg i następstwa ekspansji kolonialnej państw europejskich, Stanów Zjednoczonych i Japonii.

Wyjaśnij przyczyny i skutki wojny secesyjnej.

Przedstaw proces zjednoczenia Włoch.

Przedstaw proces zjednoczenia Niemiec.

Przedstaw przemiany gospodarcze w Europie i na świecie.

Przedstaw najważniejsze odkrycia naukowe i dokonania techniczne.

Scharakteryzuj politykę zaborców wobec ziem polskich i Polaków.

Przedstaw przyczyny i przebieg rewolucji 1905 – 1907 w Rosji i w Królestwie Polskim.

Oceń rolę kultury polskiej w dziele zachowania przez Polaków tożsamości narodowej w dobie rusyfikacji i germanizacji.

Scharakteryzuj rozwój przemysłowy ziem polskich.

Przedstaw procesy demokratyzacji ustrojów państw Europy Zachodniej.

SEMESTR SZÓSTY

 1. Zabór pruski na przełomie XIX i XX wieku.
 2. Zabór rosyjski na przełomie XIX i XX wieku.
 3. Polska kultura i obyczajowość na przełomie XIX i XX wieku.
 4. Polacy wobec zbliżającej się wojny.
 5. Wielka wojna w latach 1914 – 1917.
 6. Rewolucja lutowa                             i październikowa w Rosji.
 7. Sprawa polska podczas I wojny światowej.
 8. Odzyskanie przez Polskę niepodległości.
 9. Zakończenie I wojny światowej.
 10. Ukształtowanie się ładu wersalsko – waszyngtońskiego   i przemiany społeczno – gospodarcze po I wojnie światowej.
 11. Wielki kryzys gospodarczy.
 12. Narodziny faszyzmu we Włoszech.
 13. ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym.
 14. Niemcy w dwudziestoleciu między wojennym.
 15. Francja, Wielka Brytania i USA       w dwudziestoleciu międzywojennym.
 16. Kultura i nauka okresu międzywojennego.
 17. Ku wojnie – przyczyny wybuchu II wojny światowej.
 18. Kształtowanie się granic II RP.
 19. II RP w okresie rządów parlamentarnych (1918 – 1926).
 20. II RP pod rządami sanacji (1926 – 1939).
 21. Przemiany gospodarcze               w międzywojennej Polsce.
 22. Społeczeństwo II RP.
 23. Kultura II RP w okresie międzywojennym.
 24. Polityka zagraniczna II RP.
  Zagadnienia do egzaminu 

Przedstaw ruchy polityczne na ziemiach polskich na przełomie XIX   i XX wieku.

Porównaj przyczyny i przebieg rewolucji 1905 r. w Rosji i na ziemiach polskich.

Przedstaw działania zaborców względem Polaków w zaborze rosyjskim.

Przedstaw działania zaborców względem Polaków w zaborze austriackim.

Przedstaw działania zaborców względem Polaków w zaborze pruskim.

Przedstaw dorobek kultury polskiej doby pozytywizmu.

Przedstaw dorobek kultury polskiej okresu Młodej Polski.

Podaj pośrednie i bezpośrednie przyczyny wybuchu I wojny światowej.

Przedstaw charakter działań wojennych na różnych frontach         I wojny światowej.

Przedstaw przyczyny i skutki rewolucji lutowej i październikowej     w Rosji 1917 r.

Scharakteryzuj sytuację ludności cywilnej w czasie I wojny światowej.

Przedstaw koncepcje polskich ugrupowań politycznych wobec zbliżającej się wojny.

Omów umiędzynarodowienie sprawy polskiej w czasie I wojny światowej.

Przedstaw skutki I wojny światowej.

Przedstaw postanowienia traktatu wersalskiego.

Przedstaw sytuację powojennych Niemiec.

Przedstaw genezę faszyzmu i rządy Mussoliniego.

Przedstaw politykę wewnętrzną III Rzeszy.

Przedstaw politykę zewnętrzną III Rzeszy.

Porównaj funkcjonowanie aparatu represji w ZSRR i III Rzeszy.

Porównaj systemy totalitarne dwudziestolecia międzywojennego.

Przedstaw genezę i przebieg wojny polsko – bolszewickiej.

Przedstaw proces kształtowania się granicy zachodniej II RP.

Przedstaw proces kształtowania się granicy wschodniej II RP.

Przedstaw proces kształtowania się granicy północnej i południowej II RP.

Wyjaśnij przyczyny zamachu majowego i jego skutki.

Scharakteryzuj społeczeństwo II RP.

Omów gospodarkę II RP.

Przedstaw osiągnięcia naukowe         i kulturalne II RP.

Przedstaw przyczyny wybuchu II wojny światowej.

Scharakteryzuj politykę appeasemantu.

Wyjaśnij genezę i postanowienia paktu Ribbentrop – Mołotow.

              SEMESTR SIÓDMY

 1. Wojna obronna Polski.
 2. Działania na frontach II wojny światowej w latach 1939 – 1940.
 3. Działania na frontach w latach 1941 – 1945 i zakończenie II wojny światowej.
 4. Polityka Niemiec w okupowanej Europie.
 5. Ziemie polskie pod okupacją niemiecką.
 6. Ziemie polskie pod okupacją sowiecką.
 7. Władze polskie na uchodźstwie.
 8. Polacy na frontach II wojny światowej.
 9. Polskie Państwo Podziemne.
 10. Akcja „Burza” i powstanie warszawskie.
 11. Skutki II wojny światowej.
 12. Początki zimnej wojny.
 13. Rywalizacja USA i ZSRR (wojna koreańska, mur berliński, kryzys kubański i wojna w Wietnamie).
 14. Proces integracji europejskiej.
 15. Stany Zjednoczone w drugiej połowie XX wieku.
 16. Związek Radziecki pod panowaniem Chruszczowa i Breżniewa.
 17. Daleki Wschód – Chiny i Japonia.
 18. Nowa mapa świata – dekolonizacja.
 19. Przemiany społeczne i kulturalne w drugiej połowie XX wieku.
 20. Jesień Narodów – zjednoczenie Niemiec, rozpad Czechosłowacji, Jugosławii i ZSRR.
 21. Powojenna Polska i tworzenie podstaw komunistycznej władzy w Polsce.
 22. Stalinizm w Polsce.
 Zagadnienia do egzaminu 

Przedstaw i oceń zachowania aliantów wobec agresji hitlerowskich Niemiec i agresji sowieckiej na Polskę.

Wyjaśnij przyczyny przegrania przez Polskę wojny obronnej.

Omów narodziny i działalność Wielkiej Koalicji.

Scharakteryzuj politykę hitlerowskich Niemiec na terenach okupowanej Europy, z uwzględnieniem różnic        w modelach polityki okupacyjnej realizowanej przez Niemcy na wschodzie i na zachodzie Europy.

Przedstaw realia życia codziennego w okupowanej Polsce.

Scharakteryzuj postawy społeczeństwa polskiego i społeczności międzynarodowej wobec Holokaustu.

Omów działalność rządu RP na uchodźstwie.

Omów uwarunkowania i cele akcji „Burza”.

Scharakteryzuj polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe skutki II wojny światowej.

Wyjaśnij genezę NATO i Układu Warszawskiego.

Omów przemiany w Chinach po II wojnie światowej.

Wyjaśnij genezę i skutki procesów dekolonizacyjnych w Afryce i Azji.

Opisz przebieg i specyfikę konfliktów arabski – izraelskich.

Scharakteryzuj najważniejsze współczesne zagrożenia cywilizacyjne.

Scharakteryzuj proces integracji Unii Europejskiej.

Scharakteryzuj rozpad Jugosławii i Czechosłowacji.

Wyjaśnij przyczyny rosnącego znaczenia Chin we współczesnym świecie.

Opisz straty demograficzne, terytorialne, gospodarcze i kulturowe po II wojnie światowej w Polsce.

Scharakteryzuj okoliczności i etapy przejmowania władzy w Polsce przez komunistów oraz formy zniewalania Polaków przez reżim komunistyczny.

Oceń następstwa społeczno-gospodarcze zmiany granic państwa polskiego.

Omów przejawy oporu społecznego wobec komunizmu w Polsce powojennej.

Scharakteryzuj proces sowietyzacji w Polsce.

Wyjaśnij przyczyny, postulaty (nie tylko socjalne) i następstwa Poznańskiego Czerwca oraz znaczenie wydarzeń październikowych 1956 roku.

Oceń efekty społeczne i gospodarcze planu sześcioletniego.

                  SEMESTR ÓSMY

 1. Postalinowska odwilż i rządy Władysława Gomułki.
 2. Konflikt PRL z Kościołem.
 3. Bunty społeczne w latach 1968   i 1970.
 4. PRL pod rządami Edwarda Gierka.
 5. Opozycja polityczna w PRL.
 6. Rewolucja Solidarności 1980 – 1981r.
 7. Stan wojenny w Polsce.
 8. Gospodarka i społeczeństwo Polski Ludowej.
 9. Upadek PRL i narodziny III RP.
 10. III RP i przemiany społeczno – gospodarcze w Polsce po 1989r.
  Zagadnienia do egzaminu 

Wyjaśnij genezę i następstwa kryzysu społecznego w 1968 roku.

Wyjaśnij genezę i następstwa kryzysu społecznego w 1970 roku.

Wyjaśnij genezę i następstwa kryzysu społecznego w 1976 roku.

Wyjaśnij przyczyny i następstwa strajków w 1980 roku.

Scharakteryzuj  ruch społeczny „Solidarność” i oceń jego wpływ na przemiany społeczno-polityczne      w Polsce i w Europie.

Wyjaśnij społeczno-polityczną rolę Kościoła katolickiego w walce             z komunizmem.

Przedstaw najważniejsze postacie Solidarności.

Scharakteryzuj realia życia codziennego w PRL lat 80.

Oceń rolę papieża Jana Pawła II        i jego wpływ na przemiany w Polsce i krajach sąsiednich.

Wyjaśnij przyczyny i skutki wprowadzenia stanu wojennego.

Wyjaśnij przyczyny zawarcia porozumienia Okrągłego Stołu           i oceń jego skutki.

Przedstaw proces rozpadu Układu Warszawskiego i odzyskiwania suwerenności przez Polskę.

Wyjaśnij kontrowersje wokół problemu dekomunizacji i lustracji    i porównaj rozwiązanie tych kwestii u naszych sąsiadów.

Oceń proces transformacji ustrojowej i gospodarczej.

Scharakteryzuj i oceń polską politykę zagraniczną po upadku komunizmu.

Oceń znaczenie i skutki katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku dla państwa polskiego.

Scharakteryzuj główne przemiany kulturowe, polityczne, społeczne        i gospodarcze w Polsce w drugiej dekadzie XXI wieku.

Scharakteryzuj stosunki Polski             z państwami sąsiednimi.

Scharakteryzuj przemiany społeczno-polityczne, gospodarcze  i kulturowe lat 90.

Scharakteryzuj polityczne spory         o kształt wolnej Polski.

Przedstaw funkcjonowanie gospodarki planowej.

Scharakteryzuj system władzy          w latach 60.

Scharakteryzuj system władzy          w latach 70.

Cele kształcenia i treści nauczania przedmiotu język polski zostały sformułowane dla czterech obszarów, tj.:
- kształcenia literackiego 
 i kulturowego,
- kształcenia językowego,
- tworzenia wypowiedzi,
- samokształcenia, 
Poprzez kształcenie uczeń nabywa:
- umiejętności świadomego 
 i krytycznego odbioru 
 dzieł literackich,
- ich interpretacji 
 w różnych kontekstach,
- rozpoznawania w nich 
 odniesień:
- egzystencjalnych,
- aksjologicznych,
- historycznych.

SEMESTR PIERWSZY

STAROŻYTNOŚĆ – OŚWIECENIE

Wybrane zagadnienia

Zakres podstawowy: analiza, interpretacja, wartościowanie; klasyfikacje literatury; Biblia – sacrum i profanum, styl biblijny, motywy, tematy i toposy biblijne; filozofia grecka; tematy i motywy mitologii greckiej; epos antyczny   i jego główne motywy; tragizm; pluralizm kulturowy; epikureizm         i stoicyzm antyczny, motywy pieśni Horacego; średniowieczny plankt; średniowieczne ideały (rycerz, król, święty);       dyskusja z etosem rycerza; średniowieczna satyra; danse macabre; średniowieczna miłość; groteska.

Zakres rozszerzony:   parafrazy            i apokryfy biblijne; aluzja literacka, motywy kultury antycznej; komizm antyczny; motywy mitologii rzymskiej; archetyp w mitologii; ewolucja eposu w kulturze antycznej; teologiczna summa średniowiecza; synkretyzm rodzajowy; sztuka i architektura średniowiecza.

Nauka o języku

Zakres podstawowy:   znaki i ich rodzaje, znaki językowe; elementy aktu komunikacji językowej, funkcje tekstu; frazeologizmy biblijne i mitologiczne; oficjalna i nieoficjalna odmiana języka; teksty użytkowe; język jako system znaków; pojęcie retoryki, perswazyjne cele języka, kompozycja mowy i rodzaje argumentacji.

Zakres rozszerzony:  faktyczna              i magiczna funkcja języka; najważniejsze zjawiska historyczne w polszczyźnie; wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne

SEMESTR DRUGI

Wybrane zagadnienia

Zakres podstawowy:  Antropocentryzm; renesansowe utopie i parenezy; twórczość                J. Kochanowskiego; renesansowy humanizm                 w pieśniach; kryzys światopoglądowy i humanizm chrześcijański w Trenach; refleksja  państwie i obowiązkach obywatelskich w renesansie; nowela renesansowa; miłość, konflikt społeczny i psychologia    w tragediach Szekspira; dialog Szekspira z tradycją dramatu; komedia charakterów Moliera; filozofia XVII w.; motywy polskiej poezji barokowej; poezja metafizyczna; barokowa liryka religijna i świecka; ideologia sarmatyzmu; motywy i idee epoki oświecenia; satyra oświeceniowa; sielanka oświeceniowa; oświeceniowa refleksja o państwie.

Zakres rozszerzony: Treny J. Kochanowskiego jako cykl; dyskusja z ideami średniowiecza w renesansie; renesansowy klasycyzm; renesansowa poezja miłosna (sonet i pieśń); makiawelizm; turpizm i groteska w renesansie; wzorzec gatunkowy eseju; kontrreformacyjny wzór świętego; metonimia, synekdocha i gradacja w wierszach barokowych; wzorzec rycerza w Hamlecie; wybrane prądy filozofii renesansu, baroku, oświecenia; racjonalizm oświeceniowy; sztuka i architektura renesansu, baroku i klasycyzmu.

Nauka o języku

Zakres podstawowy:  Retoryka dyskusji (językowe środki retoryczne i chwyty erystyczne); język jako narzędzie perswazji; manipulacja językowa, typy argumentów; etyka wypowiedzi i etykieta językowa; agresja i przemoc w języku; styl makaroniczny i sposób funkcjonowania zapożyczeń w polszczyźnie XVII w.; treść i zakres znaczeniowy wyrazu, znaczenia nieostre; słowa wieloznaczne; słowa neutralne i wartościujące; styl językowy; stylizacja i jej rodzaje.

Zakres rozszerzony: Wywód demagogiczny, sarkazm i rubaszność w tekście; ironia użyta w celu parodystycznym i satyrycznym.

SEMESTR PIERWSZY I DRUGI

LEKTURA OBOWIĄZKOWA       zakres podstawowy

 1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
 2. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 3. Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
 4. Sofokles, Antygona;
 5. Horacy – wybrane utwory;
 6. Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);
 7. Bogurodzica;
 8. Lament świętokrzyski (fragmenty);
 9. Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 10. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)
 11. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
 12. Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 13. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 14. Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);
 15. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 16. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;
 17. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
 18. wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;
 19. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
 20. William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;
 21. Molier, Skąpiec;
 22. Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
 23. Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
 24. wybrane wiersze następujących poetów: Leopold Staff, Julian Przyboś, Halina Poświatowska, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Miron Białoszewski, Tadeusz Różewicz, Jarosław Marek Rymkiewicz, Stanisław Barańczak
 25. powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej.

LEKTURA OBOWIĄZKOWA
zakres rozszerzony

 1. Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
 2. Platon, Państwo (fragmenty);
 3. Arystofanes, Chmury; • Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
 4. św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
 5. św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
 6. François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);
 7. Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
 8. Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
 9. William Szekspir, Hamlet;
 10. wybrane eseje następujących autorów: […] Zygmunta Kubiaka.

SEMESTR TRZECI 

 PREROMANTYZM –  POZYWIZM

Wybrane zagadnienia

Zakres podstawowy:  preromantyzm i romantyzm – wprowadzenie do epoki; dyskusja z ideami oświecenia; poezja klasyczna a romantyczna; romantyczne motywy i tematy; powieść poetycka; ballada romantyczna; miłość romantyczna; bohater romantyczny; dramat romantyczny; winkelriedyzm kontra mesjanizm.

Zakres rozszerzony:  filozofia romantyzmu; poeci jezior jako prekursorzy romantyzmu; esej historycznoliteracki; gawęda szlachecka; komizm A. Fredry; powieść historyczna; romantyczna historiozofia.

Nauka o języku

Zakres podstawowy: niejednoznaczność wypowiedzi.

Zakres rozszerzony:  tabu językowe. 

SEMESTR CZWARTY

ROMANTYZM–POZYTYWIZM

Wybrane zagadnienia

Zakres podstawowy: Przewartościowanie koncepcji poety w Nie-Boskiej komedii; historiozofia rewolucji; motywy romantyczne w poezji Norwida; filozofia pozytywizmu; wiersze programowe; hasła pozytywistyczne; program polskiego pozytywizmu; pozytywiści wobec sztuki; bohater nowych czasów i polskie społeczeństwo w epoce pozytywizmu; poetyka powieści realistycznej.

Zakres rozszerzony: Epistolografia romantyczna; osobny romantyzm Norwida; dyskusja z tradycją romantyczną w prozie XX w.; naturalizm i powieść naturalistyczna; dyskusja z sarmatyzmem; „synczyzna”.

Nauka o języku

Zakres podstawowy:  Sztuka dyskusji; stylistyczne zróżnicowanie polszczyzny; style funkcjonalne polszczyzny, archaizacja i stylizacja środowiskowa.

Zakres rozszerzony: Pojęcie i funkcje socjolektu.

SEMESTR TRZECI I CZWARTY

LEKTURA OBOWIĄZKOWA –        zakres podstawowy

 1. Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
 2. Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;
 3. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
 4. Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
 5. Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
 6. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis,
 7. Henryk Sienkiewicz, Potop;
 8. Adam Asnyk, wybór wierszy;
 9. wybrane wiersze następujących poetów: Władysław Broniewski, Krzysztof Kamil-Baczyński, Julian Tuwim, Adam Zagajewski, Wojciech Wencel, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska;
 10. powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej.

LEKTURA OBOWIĄZKOWA    zakres rozszerzony

 1. wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;
 2. Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
 3. Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);
 4. realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska – Gustaw Flaubert, Pani Bovary.

SEMESTR PIĄTY 

MŁODA POLSKA  – DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE  – LITERATURA WOJENNA

Wybrane zagadnienia

Zakres podstawowy: filozofia modernizmu; psychologia i etyka w powieści Dostojewskiego; Młoda Polska; dekadentyzm w poezji; symbolizm i impresjonizm w poezji; dramat symboliczny; ekspresjonizm w poezji; wizerunek wsi w polskim modernizmie; powstanie styczniowe; kryzys nowoczesności; wczesna poezja dwudziestolecia międzywojennego; szklane domy i wizja niepodległej Polski u Żeromskiego.

Zakres rozszerzony: wiersz impresjonistyczny; estetyka brzydoty; naturalizm; powstanie listopadowe; dramat neoromantyczny; dramat naturalistyczny; estetyzm i neoklasycyzm; przemiany konwencji powieściowej; esej historyczny

Nauka o języku

Zakres podstawowy: środki retoryczne – oddziaływanie na odbiorcę, argumenty, w tym pozamerytoryczne, prawda i fałsz w języku; dialektyzacja w literaturze; logika argumentacji w wypowiedzi perswazyjnej

Zakres rozszerzony: prozodyczne elementy stylu w poezji impresjonistycznej; Wesele w języku – styl indywidualny autora i styl typowy dla epoki.

SEMESTR SZÓSTY

Wybrane zagadnienia

Zakres podstawowy: proza dwudziestolecia; konflikty wartości; świat poetycki Leśmiana; pierwsza awangarda w poezji; powieść-rzeka; współczesna groteska; katastrofizm; determinizm środowiskowy w literaturze

dwudziestolecia; wojna i okupacja w kulturze i literaturze; literackie świadectwa Zagłady i okupacji; literatura obozowa; literatura faktu; egzystencjalizm w literaturze

Zakres rozszerzony: powieść psychologiczna; XX-wieczne parabole literackie; konwencja oniryczna w prozie; surrealizm; dialog z tradycją młodopolską; dramat Witkacego; synkretyzm konwencji powieściowych XX w.; deheroizacja wojny; strumień świadomości

Nauka o języku

Zakres podstawowy: neologizmy w poezji i języku codziennym; innowacja językowa a błąd językowy, style użytkowe, styl indywidualny i typowy, kolokwializacja

Zakres rozszerzony: intencja wypowiedzi jako aktu o dwóch znaczeniach: dosłownym i implikowanym

SEMESTR PIĄTY I SZÓSTY

LEKTURA OBOWIĄZKOWA        zakres podstawowy

 1. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 2. wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;
 3. Stanisław Wyspiański, Wesele;
 4. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);
 5. Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;
 6. Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
 7. wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;
 8. Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
 9. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat; • Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
 10. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 11. wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie, Tadeusz Różewicz, Halina Poświatowska;
 12. powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej,
  a także utwory w wykonaniu Ewy Demarczyk.

 LEKTURA OBOWIĄZKOWA         zakres rozszerzony

 1. Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
 2. Franz Kafka, Proces (fragmenty);
 3. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
 4. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
 5. Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
 6. wybrane eseje następujących autorów: […] Jarosława Marka Rymkiewicza, Jerzego Stempowskiego.

 SEMESTR SIÓDMY I ÓSMY

LITERATURA PRL – LITERATURA WSPÓŁCZESNA

Wybrane zagadnienia

Zakres podstawowy: cechy literatury PRL-u; totalitaryzm; poezja i etos w czasach komunizmu w Polsce; etos człowieka my- ślącego; dramat polityczno-społeczny; reportaż współczesny; dystopie współczesne; literacki dziennik współczesny; stan wojenny w literaturze; piosenka rockowa przeciw systemowi; egzystencjalizm w filozofii, literaturze i sztuce; kultura popularna; literatura w czasach przemian ustrojowych; poezja polityczna; kino moralnego niepokoju; film w czasach PRL.

Zakres rozszerzony: walka estetyki z polityką; mała stabilizacja w literaturze; Nowa Fala – komunizm obnażony; PRL ironicznie; realny socjalizm; literatura drugiego obiegu w PRL; satyra i parabola w opowiadaniach Mrożka; współczesny dialog z tradycją literacką; postmodernizm

Nauka o języku

Zakres podstawowy: frazeologia w języku; nowomowa – język totalitaryzmu i jego cechy oraz funkcje w tekście; poprawność
i norma w języku; nowe media – nowy język; język reklamy; slang i moda w języku, dezinformacja, postprawda, stereotyp, bańka informacyjna, wiralność; zmiany w komunikacji językowej związane z rozwojem jej form – komunikacja internetowa, hipertekst

Zakres rozszerzony: komunistyczna rzeczywistość i jej język; językowy obraz świata.

SEMESTR SIÓDMY I ÓSMY

LEKTURA OBOWIĄZKOWA          zakres podstawowy

 1. Albert Camus, Dżuma;
 2. George Orwell, Rok 1984; Język polski |
 3. Czesław Miłosz, Traktat moralny (fragmenty),
 4. wybrane wiersze następujących poetów: Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze
  z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Stanisław Barańczak, Jan Polkowski, Wisława Szymborska
 5. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii); • Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
 6. Antoni Libera, Madame;
 7. Sławomir Mrożek, Tango;
 8. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
 9. wybrane utwory okresu stanu wojennego; • powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów.

LEKTURA OBOWIĄZKOWA        zakres rozszerzony

 1. Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa;
 2. Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie (Biblioteka Babel);
 3. Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;
 4. Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania (Lolo, Kronika oblężonego miasta);
 5. wybrane eseje następujących autorów: […] Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Zbigniewa Herberta;
 6. wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 

Historia i teraźniejszość to przedmiot interdyscyplinarny łączący wiedzę    o życiu społecznym człowieka i jego głównych instytucjach z wiedzą          o najnowszych dziejach Polski i świata

SEMESTR PIERWSZY

   Zagadnienia do egzaminu 

Scharakteryzuj odgrywane przez człowieka role społeczne oraz znaczenie życia społecznego dla jego rozwoju i spełnienia.

Wyjaśnij, na czym polega patriotyzm (zarówno w formie współczesnej jak i tradycyjnej).

Wyjaśnij, jakie są podstawowe zadania państwa.

Wyjaśnij, jaki obowiązki względem państwa mają obywatele.

Wyróżnij wspólnoty i grupy tworzące się na podstawie podobieństwa pochodzenia, kultury, sposobu życia interesów i sytuacji ekonomicznej.

Wyjaśnij, na czym polega racja stanu.

Przedstaw powody tworzenia się związków międzypaństwowych.

Przedstaw klasyczną typologię ustrojów politycznych. Wybraną, krótko scharakteryzuj.

Scharakteryzuj konsekwencje polityczne, społeczne, gospodarcze  i kulturowe II wojny światowej dla świata.

Przedstaw cele i zasady funkcjonowania ONZ.

Scharakteryzuj skutki II wojny światowej dla Polski.

Scharakteryzuj najważniejsze mechanizmy sowietyzacji Polski       w latach 1945 – 1956.

Wyjaśnij znaczenie organizacji celowy tworzonych przez ludzi dla realizacji ich wspólnych interesów      i zadań.

Scharakteryzuj odmienności ustrojów państwa zachodnich             i państwa bloku sowieckiego.

Przedstaw opór społeczeństw Europy Środkowej wobec komunizmu.

Wyjaśnij, na czym polega demokracja.

Wyjaśnij, jakie znaczenie miał plan Marschalla.

Wyjaśnij genezę i znaczenie pojęcia – zimna wojna i żelazna kurtyna.

Scharakteryzuj system rządów Mao Zedonga.

Wyjaśnij znaczenie powstania państwa Izrael dla sytuacji na Bliskim Wschodzie i polityki międzynarodowej.

Objaśnij różne modele relacji kościołów i związków wyznaniowych z państwem.

Scharakteryzuj proces destalinizacji.

Scharakteryzuj sprawiedliwość jako moralny fundament ładu społecznego.

Wskaż główne etapy i konsekwencje dekolonizacji.

Wyjaśnij, czym była Praska Wiosna.

Scharakteryzuj rewolucję kulturalną w Chinach.

Scharakteryzuj rządy Edwarda Gierka.

Scharakteryzuj rozliczenie się Niemiec z dziedzictwa rządów nazistowskich.

SEMESTR DRUGI

  Zagadnienia do egzaminu

Przedstaw proces powstawania Solidarności, jej przywódców, charakter i cele.

Przedstaw okoliczności i skutki wprowadzenia stanu wojennego     w Polsce.

Scharakteryzuj rolę Kościoła katolickiego w Polsce w okresie po wprowadzeniu stanu wojennego.

Wyjaśnij, na czym polegała pierestrojka Michaiła Gorbaczowa.

Dokonaj bilansu rządów komunistycznych w Polsce.

Przedstaw przebieg Jesieni Narodów w Europie Środkowej i Wschodniej.

Wyjaśnij, na czym polegała transformacja gospodarczo – ustrojowa w Polsce po 1989 r.

Wyjaśnij znaczenie istnienia samorządu terytorialnego.

Wyjaśnij pojęcie organizacji pozarządowej.

Wyjaśnij pojęcie i różne konteksty globalizacji.

Wyjaśnij pojęcie demokratycznego państwa prawa.

Podaj przykłady wzrostu agresywnej polityki Rosji od czasów rządów Władimira Putina.

Scharakteryzuj etapy integracji europejskiej po 1992 r.

Scharakteryzuj główne postanowienia Konstytucji RP              z 2 kwietnia 1997 r.

Przedstaw zakres działania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Wyjaśnij pojęcia dekomunizacji          i lustracji.

Przedstaw zasady ogólne i katalog praw człowieka.

Przedstaw zakres działania Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wyjaśnij pojęcie komunikacji społecznej i czwartej władzy.

Wyjaśnij różnicę między pojęciem Polonia a Polacy poza granicami kraju.

Wyjaśnij, czym jest terroryzm.

Wymień osiągnięcia Polski po 1989 r. w zakresie polityki wewnętrznej          i zagranicznej.

Oceń znaczenie i skutki katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.

Głównym celem kształcenia biologicznego w zakresie podstawowym jest pogłębienie wiedzy dotyczącej budowy     i funkcjonowania organizmu człowieka.

SEMESTR PIERWSZY

 1. Chemizm życia.
 2. Komórka.
  Zagadnienia do egzaminu 

Jakie są kolejne etapy badań naukowych, czyli jak przeprowadzić doświadczenie

Podaj rodzaje prób w badaniach biologicznych.

Jaka jest różnica miedzy doświadczeniem a obserwacją.

Wymień cechy organizmów.

Przedstaw podział składników chemicznych tworzących organizmy.

Omów znaczenie wody dla organizmów.

Charakterystyka i znaczenie węglowodanów.

Charakterystyka i znaczenie białek.

Charakterystyka i znaczenie lipidów.

Porównaj DNA z RNA.

Czym jest komórka? Omów podział komórek ze względu na obecność jądra komórkowego.

Scharakteryzuj dowolny element komórki eukariotycznej i omów jego funkcję.

SEMESTR DRUGI

 1. Energia i metabolizm.
 2. Podziały komórkowe.

 SEMESTR TRZECI

 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość.
 2. Skóra – powłoka ciała.
 3. Układ ruchu.
 4. Układ pokarmowy.
  Zagadnienia do egzaminu

Co to znaczy, że organizm               człowieka ma budowę hierarchiczną?

Czym jest homeostaza i jak             organizm ją zachowuje?

Scharakteryzuj tkankę                  nabłonkową.

Scharakteryzuj tkankę mięśniową.

Scharakteryzuj tkankę nerwową.

Scharakteryzuj tkankę łączną podporową.

Scharakteryzuj tkankę łączną      płynną.

Wykaż związek między budową          a funkcjami skóry.

Omów wytwory naskórka.

W jaki sposób skóra umożliwia      utrzymywanie stałej temperatury ciała?

Choroby i higiena skóry.

Scharakteryzuj budowę układu  ruchu.

Omów budowę szkieletu i jego     funkcje.

Jakie znasz rodzaje połączeń      kości?

W jaki sposób mięśnie                    szkieletowe  współpracują ze              szkieletem w wykonywaniu                  ruchów?

Wybierz dowolny narząd i wyjaśnij    z jakich rodzajów tkanek  jest on budowany.

Wyjaśnij na dowolnym przykładzie, na czym polega współpraca między układami narządów.

Określ na czym polega współdziałanie dwóch rodzajów komórek tkanki nerwowej – neuronów i komórek glejowych. 

Podaj po jednym przykładzie elementów występujących w komórkach tkanki nabłonkowej.

Podaj, który składnik tkanki kostnej odpowiada za jej twardość.

Określ, które cech krwi umożliwiają zaklasyfikowanie jej do tkanek łącznych.

Scharakteryzuj wybraną funkcję krwi. Uwzględnij w odpowiedzi, jak ta tkanka jest przystosowana do pełnienia tej funkcji.

Wykaż, że skóra jest również narządem zmysłu.

Wykaż, że utrzymanie odpowiedniej higieny skóry jest ważne, aby mogła ona chronić organizm przed czynnikami zewnętrznymi.

Wyjaśnij na czym polega fotostarzenie się skóry.

Wykaż, że szkielet jest bierną częścią układu ruchu.

Podaj różnice między tkanką kostną a tkanką chrzęstną.

Podaj przykład przystosowania czaszki do pełnienia funkcji ochronnej.

Uzasadnij, dlaczego kręgosłup musi mieć krzywizny.

Opisz antagonistyczną pracę mięśni na przykładzie mięśnia ramienia.

Wykaż związek pomiędzy budową mięśnia szkieletowego a mechanizmem jego skurczu.

Podaj trzy przykłady pozytywnego wpływu codziennej aktywności fizycznej na nasz organizm.

Omów wybraną chorobę układu ruchu.

SEMESTR CZWARTY

 1. Układ oddechowy.
 2. Układ krążenia.
 3. Odporność organizmu.
 4. Układ moczowy.

SEMESTR PIĄTY

 1. Układ nerwowy.
 2. Narządy zmysłów.
 3. Układ hormonalny.
 4. Rozmnażanie i rozwój człowieka.
  Zagadnienia do egzaminu  

Jak jest zbudowany układ nerwowy?

Omów funkcje układu nerwowego.

Jak neurony przekazują sobie impuls nerwowy?

Wymień dwa neuroprzekaźniki i podaj ich funkcje.

Scharakteryzuj odruchy warunkowe i bezwarunkowe.

Czym są receptory?

Podaj przykład jednego z narządów zmysłów i krótko go scharakteryzuj.

Jak jest zbudowany układ hormonalny?

Wymień gruczoły dokrewne i wydzielane przez nie hormony.

Wyjaśnij w jaki sposób układ hormonalny kontroluje rytm dobowy, tempo metabolizmu oraz wzrost organizmu.

Omów nadrzędną rolę podwzgórza w koordynowaniu pracy układów: nerwowego i hormonalnego.

Przedstaw sposób działania mechanizmu ujemnego sprzężenia zwrotnego na osi: podwzgórze ­ przysadka ­ gruczoł dokrewny.

Wyjaśnij na czym polega antagonistyczne działanie hormonów na przykładzie regulacji poziomu glukozy we krwi.

SEMESTR SZÓSTY

 1. Ekspresja informacji genetycznej w komórkach człowieka.
 2. Genetyka klasyczna.
 3. Podstawy inżynierii genetycznej.
Zagadnienia do egzaminu

Czym są geny i jak są zbudowane?

Budowa i funkcje DNA.

Porównaj funkcje trzech rodzajów RNA.

Wykaż znaczenie poprawności kopiowania DNA w procesie replikacji DNA.

Czym jest kod genetyczny?

Jak jest odczytywana informacja genetyczna?

Ekspresja genów i jej etapy.

Opisz znaczenie modyfikacji zachodzących po transkrypcji oraz po translacji.

Określ jaki jest związek między fenotypem a genotypem.

Gen i allel.

Wyjaśnij, czym różni się homozygota od heterozygoty.

Jak określono, gdzie występują geny?

Wyjaśnij znaczenie crossing-over.

Na czym polega mapowanie chromosomów.

Wyjaśnij czym różni się kariotyp mężczyzny od kariotypu kobiety.

Scharakteryzuj rodzaje mutacji genowych.

Wyjaśnij, czym różni się biotechnologia tradycyjna od biotechnologii molekularnej.

Określ, czy wyrazy „GMO” i „organizm transgeniczny” to synonimy. Odpowiedź uzasadnij.

SEMESTR SIÓDMY

 1. Ewolucja.
 2. Ekologia.
 3. Różnorodność biologiczna, jej zagrożenia i ochrona.
Zagadnienia do egzaminu

Czym jest ewolucja biologiczna?

Przedstaw krótko historyczne koncepcje na temat ewolucji.

Jakie znasz źródła wiedzy o przebiegu ewolucji?

Podaj po dwa przykłady pośrednich i bezpośrednich dowodów ewolucji.

Czym są narządy szczątkowe i atawizmy? Podaj odpowiednie przykłady.

Na czym polega dobór naturalny?

Wymień i porównaj rodzaje doboru naturalnego.

Wyjaśnij czym różni się pula genowa populacji od puli genowej gatunku.

Czym jest dryf genetyczny?

Specjacja… czyli jak powstają nowe gatunki?

Czy stwierdzenie „życie wyszło z wody” jest uzasadnione w kontekście ewolucyjnym? Podaj dwa argumenty potwierdzające Twoja ocenę.

Opisz jaką rolę odegrały jednokomórkowe organizmy fotosyntezujące w tworzeniu się atmosfery ziemskiej i ewolucji organizmów.

Podaj 3 przykłady przystosowań organizmów do środowiska lądowego.

Podaj 3 przykłady cech wspólnych człowieka i człekokształtnych.

Podaj przykład gatunku należącego do hominidów. Scharakteryzuj krótko ten gatunek.

Czym jest ekologia?

Wyjaśnij pojęcia: czynnik abiotyczne i biotyczne.

Czym jest bioindykacja?

Czym jest populacja i jakie czynniki wpływają na jej liczebność i zagęszczenie?

Podaj dwa rodzaje oddziaływań między organizmami (jedno antagonistyczne i jedno nieantagonistyczne).

Czym jest ekosystem? Utwórz łańcuch pokarmowy dowolnego ekosystemu wodnego

 

Głównym celem geografii jest poznawanie własnego kraju 
i świata jako zintegrowanej całości, w której zjawiska
i procesy przyrodnicze oraz społeczno-ekonomiczne są ze sobą ściśle powiązane na zasadach wzajemnych uwarunkowań i zależności.

SEMESTR PIERWSZY

 1. Źródła informacji geograficznej.
 2. Ziemia we Wszechświecie. (Ruch obrotowy i obiegowy Ziemi.)
 3. (Obieg ciepła w atmosferze – temperatura powietrza. Woda w atmosferze – opady i osady atmosferyczne. Ciśnienie atmosferyczne – cyrkulacja globalna. Prognoza pogody. Mapa synoptyczna. Klimaty kuli ziemskiej.)
  Zagadnienia do egzaminu 

Podaj trzy przykłady wykorzystania GPS w planowaniu zabudowy miast Polski.

Jaka jest zależność między skalą      a treścią mapy?

Wymień problemy, jakie mogą napotkać kartografowie przy przenoszeniu siatki geograficznej na płaszczyznę?

Uzasadnij, że umiejętność czytania    i interpretacji treści mapy jest przydatna w życiu każdego człowieka.

Wybierz metodę kartograficznej prezentacji zjawisk do opracowania następujących map:

Podział polityczny Afryki

Chów trzody chlewnej w Azji

Temperatura stycznia w Polsce

Gęstość zaludnienia w Polsce według powiatów

Wielkość produkcji stali z krajach europejskich w 2019r.

Wskaż podobieństwa i różnice między kartodiagramem                      i kartogramem.

Podaj nazwy izolinii, jakie zastosujesz do przedstawienia:

wysokości nad poziomem morza

ciśnienia powietrza

głębokości zbiornika morskiego

temperatury powietrza.

Wyjaśnij, dlaczego mówimy, że planety, księżyc i komety świecą światłem odbitym.

Podaj trzy różnice między planetami typu ziemskiego i gazowymi olbrzymami.

Odszukaj na mapie skraje punkty Polski leżące na wschód i zachód,      a następnie oblicz różnicę czasu słonecznego między tymi punktami.

Wskaż lata przestępne: 1900, 1945, 1966, 1980, 1996, 1999, 2000, 2020.

Uzasadnij, dlaczego wybierając się latem na wysokie szczyty Alp, należy ciepło się ubrać.

Wskaż, który stok – północny czy południowy – jest lepszą lokalizacją dla :  Plantacji winogron we Włoszech. Stoku narciarskiego           w Górach Śnieżnych w Australii. Uzasadnij swój wybór.

Pogrupuj chmury na dające opad      i takie, które opadu nie dają.

Podaj różnicę między:  deszczem mżawką,  rosą a szronem,  chmurą a mgłą.

Wyjaśnij, co należy zrobić, aby poprawnie porównać zmierzone ciśnienie atmosferyczne                      w Zakopanem, Warszawie i Gdańsku (pomiar wykonano w tym samym czasie).

Wskaż różnicę między termometrem a termografem oraz między barometrem  a barografem.

Wymień trzy cechy klimatów górskich.

Wykaż, że klimat równikowy wybitnie wilgotny nie jest sprzyjający dla życia  i działalności człowieka. Podaj inne typy klimatów, które również utrudniają osadnictwo.

SEMESTR DRUGI

 1. ( Woda na Ziemi. Właściwości wód morskich. Rzeki. Lodowce    i lądolody. Znaczenie hydrosfery dla życia na Ziemi.)
 2. (Budowa wnętrza Ziemi. Minerały i skały. Procesy wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi. Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi: wietrzenie     i działalność wiatru. Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi przy udziale wody.)
 3. Pedosfera i biosfera. (Procesy glebotwórcze i typy gleb. Roślinność na Ziemi. Strefy klimatyczno-roślinno-glebowe.)
  Zagadnienia do egzaminu 

Podaj trzy przykłady pozytywne i trzy negatywne przykłady wpływu wody na środowisko przyrodnicze na Ziemi.

Wykaż, że rzeki są darem                      i niebezpiecznym żywiołem dla życia oraz gospodarki człowieka.

Wyjaśnij przyczyny zróżnicowania wysokości przebiegu granicy wieloletniego śniegu w strefie międzyzwrotnikowej.

Wyjaśnij różnicę w budowie skorupy kontynentalnej i oceanicznej.

Wskaż podobieństwa i różnicę między minerałem a skałą.

Podaj, w jakich formach skupienia złóż występują najczęściej podane skały:    węgiel kamienny, sól kamienna, rudy żelaza.

Na podstawie teorii tektoniki płyt litosfery wyjaśnij powstawanie gór:

fałdowych, zrębowych

Wskaż różnice między barchanem    a wydmą paraboliczną.

Na podstawie dostępnych map wymień pięć rzek mających deltę       i pięć rzek mających estuarium.

Wyjaśnij wpływ organizmów żywych w procesie glebotwórczym.

Uzasadnij, dlaczego w strefie okołorównikowej w miarę oddalania się od równika w kierunku północnym i południowym formacje leśne stają się coraz uboższe.

SEMESTR TRZECI

 1. Zmiany polityczne i gospodarcze na mapie świata. (Polityczna mapa świata. Kształtowanie się mapy politycznej świata po II wojnie światowej. Obszary integracji      i dezintegracji we współczesnym świecie. Unia Europejska. Konflikty zbrojne       i terroryzm. Mierniki rozwoju gospodarczego państw świata.)
 2. Procesy demograficzne. (Liczba ludności świata i jej zmiany. Rozmieszczenie ludności na świecie. Rozwój demograficzny społeczeństw. Konsekwencje eksplozji i regresji demograficznej. Migracje ludności na świecie. Społeczno-gospodarcze skutki migracji Struktura narodowościowa i etniczna współczesnego świata. Wpływ religii na życie społeczne i gospodarcze ludności świata. Kręgi kulturowe współczesnego świata. Osadnictwo wiejskie i miejskie. Zmiany zachodzące na obszarach wiejskich. Procesy urbanizacyjne na świecie. )
 3. Uwarunkowania rozwoju gospodarki światowej. (Zmiana roli sektorów gospodarki wraz z rozwojem cywilizacyjnym. Procesy globalizacji. Handel międzynarodowy. Gospodarka oparta na wiedzy – społeczeństwo informacyjne.)
 4. (Wpływ przyrodniczych i poza przyrodniczych czynników rozwoju rolnictwa na strukturę użytków rolnych. Produkcja roślinna i zwierzęca na świecie. Lasy i gospodarka leśna. Wykorzystanie zasobów mórz i oceanów.)
  Zagadnienia do egzaminu 

Wymień korzyści gospodarcze wynikające z geopolitycznego położenia Polski.

Wymień trzy międzynarodowe organizacje pozarządowe.

Podaj czy różni się wojna od konfliktu międzynarodowego.

Wymień sześć państw założycielskich UE.

Korzystając z atlasu geograficznego, podaj przykłady miejsc na Ziemi, gdzie warunki przyrodnicze utrudniają rozwój społeczno – gospodarczy.

Wyjaśnij, w jaki sposób dominujący w społeczeństwie model rodziny wpływa na współczynnik urodzeń.

Sformułuj prawidłowości określające zależności pomiędzy warunkami klimatycznymi a wskaźnikiem gęstości zaludnienia na Ziemi.

Oblicz wskaźnik gęstości zaludnienia w Estonii. Powierzchnia kraju to 45.339 km², a liczba ludności              w 2018r. wynosiła 1,325 miliona osób.

Odszukaj w atlasie geograficznym wymienione krainy geograficzne,      a następnie wskaż, który obszar zamieszkuje najmniejsza liczba ludności. Wyjaśnij dlaczego.

Nizina Chińska

Półwysep Apeniński

Kotlina Konga

Półwysep Indyjski

Wyjaśnij pojęcia : ekumena, subekumena, anekumena.

Wyjaśnij, czym jest dzietność              i współczynnik dzietności.

Wyjaśnij, co oznacza wiek przedprodukcyjny, produkcyjny          i poprodukcyjny.

Wyjaśnij, na czym polega model przejścia epidemiologicznego.

Czym jest migracja ludności, zdefiniuj rodzaje migracji.

Omów różnice pomiędzy uchodźctwem a migracją ekonomiczną.

Czym jest naród i jego kultura?

Omów główne i pośrednie odmiany ludzkie oraz ich rozmieszczenie na świecie.

Omów klasyfikację języków i ich zróżnicowanie na świecie.

Scharakteryzuj strukturę narodowościową oraz zróżnicowanie etniczne ludności Polski.

Scharakteryzuj zróżnicowanie religijne na świecie i w Polsce.

Omów wpływ religii na życie społeczne i gospodarkę.

Omów kręgi kulturowe na świecie.

Wskaż przykłady obiektów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa kulturowego                      i przyrodniczego UNESCO na świecie  i w Polsce.

Porównaj funkcje miast i wsi.

Scharakteryzuj poziom rozwoju sieci osadniczej na świecie.

Omów główne czynniki rozwoju obszarów wiejskich na świecie.

Wyjaśnij, czym jest depopulacja        i określ jej przyczyny na przykładzie polskich wsi.

Omów fazy urbanizacji.

Scharakteryzuj typy zespołów miejskich.

Wyjaśnij, czym jest megalopolis          i gdzie występuje.

Omów przyczyny i skutki urbanizacji,

Wyjaśnij, czym różni się mniejszość narodowa od mniejszości etnicznej.

Wymień i omów sektory gospodarki.

Czym jest globalizacja? Wymień przyczyny i skutki globalizacji.

Wyjaśnij czym jest: eksport, import, reeksport, bilans handlowy.

Wyjaśnij, jak wejście Polski do Unii Europejskiej wpłynęło na strukturę     i obrót w handlu zagranicznym.

Wymień trzy wady i trzy zalety związane z życiem w społeczeństwie informacyjnym.

SEMESTR CZWARTY

 1. Przemysł (Czynniki lokalizacji przemysłu. Zmieniająca się rola przemysłu we współczesnym świecie. Przemysł wysokich technologii. Zmiany struktury zużycia energii na świecie. Bilans energetyczny świata. Wady i zalety różnych źródeł energii.)
 2. Usługi (Rozwój i zróżnicowanie sektora usług na świecie. Komunikacja na świecie. Wady i zalety różnych rodzajów transportu. Turystyka na świecie.)
 3. Człowiek a środowisko geograficzne (Relacje człowiek – środowisko. Rozwój zrównoważony. Przyczyny powstawania smogu oraz jego wpływ na życie i działalność człowieka. Zmiany w hydrosferze spowodowane budową wielkich inwestycji hydrologicznych. Wpływ rolnictwa na środowisko przyrodnicze. Wpływ przemysłu na środowisko przyrodnicze. Wpływ usług na środowisko przyrodnicze. Zmiany krajobrazu kulturowego wskutek działalności gospodarczej. Działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Mój ślad na Ziemi wpływa na stan środowiska przyrodniczego.)
  Zagadnienia do egzaminu 

Wymień funkcje rolnictwa.

Korzystając z map tematycznych znajdujących się w atlasie geograficznym, wybierz dwa miejsca na świecie , w których warunki przyrodnicze są najbardziej dogodne dla rozwoju rolnictwa. Omów wybrane przykłady.

Wyjaśnij, dlaczego obszary okołobiegunowe nie zostały zakwalifikowane do żadnego             z regionów rolniczych świata.

Wyjaśnij, na czym polega regionalna gospodarka zasobami leśnymi.

Podaj różnicę pomiędzy akwakulturą a marikulturą.

Wyjaśnij, czym jest przyłów.

Wymień funkcje przemysłu.

Wymień etapy rozwoju przemysłu.

Wymień produkty pochodzące          z przemysłu wysokiej technologii,      z których korzystasz każdego dnia.

Wyjaśnij, dlaczego kraje skandynawskie tak dużo energii pozyskują z odnawialnych źródeł energii.

Wymień usługi podstawowe,              z których korzystasz każdego dnia.

Wymień wady i zalety zdalnej pracy z domu.

Przedstaw wady i zalety różnego rodzaju transportu.

Wymień walory turystyczne miejsca, w którym mieszkasz.

Zaproponuj trzy sposoby ograniczania emisji zanieczyszczeń atmosfery, które możesz wprowadzić do swojego życia?

Omów znaczenie rekultywacji terenu dla środowiska przyrodniczego i dla człowieka.

Wymień cechy turystyki zrównoważonej.

Omów krajobraz kulturowy swojej najbliższej okolicy.

SEMESTR  PIĄTY

Regionalne zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski       ( Regiony fizycznogeograficzne, budowa geologiczna, zasoby surowców mineralnych , ukształtowanie powierzchni, klimat, wpływ czynników klimatycznych na gospodarkę, sieć rzeczna, jeziora i zbiorniki sztuczne, stan środowiska przyrodniczego,  działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, ochrona przyrody w moim regionie.)

  Zagadnienia do egzaminu 

Wyjaśnij co najmniej trzy konsekwencje położenia Polski,        w tym dostępu do morza.

Omów wpływ położenia Polski na jej rozwój społeczno-ekonomiczny,

Podaj nazwy i określa czas fałdowań, w trakcie których na terenie Polski powstały góry.

Wskaż na mapie Polski pasma górskie i podaj nazwy orogenez,        w których one powstały.

Scharakteryzuj klimat, świat roślin      i zwierząt na terenie Polski w poszczególnych erach i okresach.

Wymień czynniki kształtujące klimat Polski ( meteorologiczne i niemeteorologiczne).

Wymień rodzaje działalności człowieka szczególnie uzależnione od klimatu.

Wymień cechy sieci rzecznej Polski.

Omów wykorzystanie rzek jako dróg transportowych.

Opisz, jak powstały jeziora w Polsce.

Wyjaśnij cel powstania sztucznych zbiorników wodnych.

Wyjaśnij pojęcie deficytu wody           i odnieś je do sytuacji Polski.

Wymień rodzaje wód mineralnych spotykanych w Polsce.

Dokonuje pełnego podziału gleb (strefowe, śródstrefowe, pozastrefowe, niestrefowe) i podaj przykłady typów genetycznych.

Wyjaśnij, na czym polega rekultywacja gleb.

Scharakteryzuj zbiorowiska leśne Polski.

Wyjaśnij, czym jest roślinność synantropijna i roślinność ruderalna.

Wymień skutki zanieczyszczenia powietrza.

Oceń stan powietrza na obszarach rolniczych i przemysłowych lub zurbanizowanych.

Podaj przykłady codziennych działań, które chronią przyrodę.

Scharakteryzuje parki narodowe w Polsce i pokazuje ich położenie na mapie.

              SEMESTR  SZÓSTY

 1. Społeczeństwo i gospodarka Polski (Rozmieszczenie ludności, struktura demograficzna ludności, przemiany demograficzne, migracje Polaków, struktura zatrudnienia  i bezrobocie, czynniki rozwoju rolnictwa, rolnictwo ekologiczne, przemiany strukturalne w przemyśle, przemysł wysokich technologii, zróżnicowanie sieci transportu, obiekty dziedzictwa kulturowego.

 2. Morze Bałtyckie i gospodarka morska Polski.

  Zagadnienia do egzaminu 

Wyjaśnij przyczyny zmian                    w rozmieszczeniu ludności Polski.

Wymień czynniki wpływające na gęstość zaludnienia w Polsce.

Scharakteryzuj przyrost rzeczywisty ludności Polski.

Odnieś się z pojęciami współczynnik feminizacji i współczynnik maskulinizacji do charakterystyki ludności Polski.

Wyjaśnij proces starzenia się ludności Polski.

Wskaż co najmniej dwie przyczyny migracji wewnętrznych w Polsce.

Wymień co najmniej trzy skutki migracji.

Wymień co najmniej dwie zmiany, jakie zaszły w strukturze zatrudnienia w Polsce w porównaniu z okresem przedwojennym.

Wymień skutki bezrobocia oraz sposoby jego zwalczania.

Wskaż przyczyny zmian zachodzących na polskiej wsi.

Oceń stan urbanizacji Polski.

Wymień czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w Polsce.

Podaj co najmniej trzy zmiany zachodzące w polskim rolnictwie.

Wyjaśnij, na czym polega proces deglomeracji przemysłu.

Przedstaw perspektywy rozwoju przemysłu w Polsce.

Uzasadnia powstanie specjalnych stref ekonomicznych.

Omów cechy przemysłu wysokiej technologii w Polsce.

Wymień czynniki sprzyjające                 i hamujące rozwój transportu             w Polsce.

Wskaż na mapie i opisuje główne szlaki przewozowe, węzły oraz terminale transportowe.

Scharakteryzuj przyrodnicze, antropogeniczne i wypoczynkowe walory Polski.

Dokonuje podziału Polski na regiony turystyczne i krótko je scharakteryzuj.

Wyjaśnij znaczenie usług turystycznych w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski.

Wymień co najmniej pięć zabytków z listy UNESCO w Polsce.

Podać co najmniej trzy walory turystyczne miejscowości, w której mieszkasz.

Scharakteryzuj i oceń stan środowiska przyrodniczego Bałtyku.

Omów konieczność ochrony wód Bałtyku.

Opisz faunę i florę Bałtyku,

Przedstaw strukturę przewozów towarowych i pasażerskich transportem morskim.

Scharakteryzuj przemysł stoczniowy i rybołówstwo morskie.

Celem kształcenia jest rozwijanie umiejętności naukowego myślenia, w tym dostrzegania związków 
i zależności przyczynowo-skutkowych, analizowania, uogólniania i wnioskowania.

SEMESTR PIERWSZY

 1. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Wiązania chemiczne.
 2. Systematyka związków nieorganicznych.
 3. Stechiometria.
 4. Reakcje utleniania-redukcji. Elektrochemia.
 5. Roztwory
 6. Reakcje chemiczne w roztworach wodnych.
 7. Efekty energetyczne i szybkość reakcji chemicznych.
 Zagadnienia do egzaminu 

Omów budowę atomu.

Wyznaczanie liczby cząstek elementarnych w atomie.

Zapis konfiguracji elektronowej na powłokach/podpowłokach elektronowych.

Dlaczego atomy tworzą wiązania chemiczne?

Jak ustalić rodzaj wiązania chemicznego?

Scharakteryzuj wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane.

Scharakteryzuj wiązanie kowalencyjne spolaryzowane.

Scharakteryzuj wiązanie jonowe.

Jak można podzielić pierwiastki chemiczne w układzie okresowym?

Charakterystyka tlenków – na wybranym przykładzie (budowa/wzory – ustalanie, nazwy, pisanie reakcji otrzymywania, właściwości).

Charakterystyka wodorków – na wybranym przykładzie (budowa/wzory – ustalanie, nazwy, pisanie reakcji otrzymywania, właściwości).

Charakterystyka wodorotlenków – na wybranym przykładzie (budowa/wzory – ustalanie, nazwy, pisanie reakcji otrzymywania, właściwości).

Charakterystyka kwasów – na wybranym przykładzie (budowa/wzory – ustalanie, nazwy, pisanie reakcji otrzymywania, właściwości).

Charakterystyka soli – na wybranym przykładzie (budowa/wzory – ustalanie, nazwy, pisanie reakcji otrzymywania, właściwości).

Wyznaczanie masy cząsteczkowej związków chemicznych.

Omów prawo stałości składu na wybranym przykładzie związku chemicznego.

Prawo zachowania masy w zadaniach.

SEMESTR DRUGI

 1. Reakcje utleniania-redukcji. Elektrochemia.
 2. Roztwory.
 3. Reakcje chemiczne w roztworach wodnych.
 4. Efekty energetyczne i szybkość reakcji chemicznych.

SEMESTR TRZECI

 1. Wstęp do chemii organicznej.
 2. Węglowodory.
  Zagadnienia do egzaminu 

Wymień odmiany alotropowe węgla i krótko je scharakteryzuj.

Jak są zbudowane związki organiczne?

Dlaczego alkany nazywamy węglowodorami nasyconymi?

Jak zmieniają się właściwości fizyczne w szeregu homologicznym alkanów?

Jakie produkty powstają w reakcji spalania (całkowitego                          i niecałkowitego) alkanów?

Co to jest reakcja substytucji (podstawiania)?

Czym są izomery? Podaj wzory półstrukturalne izomerów butanu.

Dlaczego alkeny i alkiny zaliczane są do węglowodorów nienasyconych?

Dlaczego alkeny i alkiny ulegają reakcjom addycji?

Na czym polega reakcja polimeryzacji?

Scharakteryzuj benzen – przedstawiciela węglowodorów aromatycznych.

Podaj przykłady paliw kopalnych        i krótko je scharakteryzuj.

W jaki sposób wydziela się składniki z mieszaniny węglowodorów, jaką jest ropa naftowa?

Które węglowodory są składnikami benzyny?

Czym są węgle kopalne. Na czym polega piroliza?

Jakie związki chemiczne tworzą szereg homologiczny alkanów?

Jakie właściwości chemiczne mają alkany?

Jakie są rodzaje izomerów?

Jak określić rzędowość atomów węgla w cząsteczce węglowodoru?

Co to są węglowodory nienasycone?

Jak są uporządkowane alkeny             w szeregu homologicznym?

Czy propen ma izomery?

Omów właściwości i zastosowania etenu.

Jaka jest różnica między monomerem a polimerem?

Co to jest mer?

Wyjaśnij, dlaczego benzen,                w przeciwieństwie do alkenów             i alkinów, nie odbarwia wody bromowej.

Czym jest ropa naftowa i jakie są jej właściwości?

Czym jest mazut i jakie są wybrane produkty jego przeróbki?

Na czym polega kraking?

Jak wydobycie paliw kopalnych wpływa na środowisko przyrodnicze?

SEMESTR CZWARTY

 1. Hydroksylowe pochodne węglowodorów − alkohole i fenole.
 2. Związki karbonylowe − aldehydy i ketony.
 3. Kwasy karboksylowe.

SEMESTR PIĄTY

 1. Estry i tłuszcze.
 2. Związki organiczne zawierające azot.
 3. Białka.
  Zagadnienia do egzaminu 

Jak można podzielić kwasy karboksylowe?

Czym są estry? Podaj wzór ogólny estrów i omów budowę ich cząsteczek.

Pisanie reakcji estryfikacji (proste przykłady).

Jakie właściwości mają estry?

Jak można podzielić tłuszcze?

Na podstawie wzoru ogólnego tłuszczów omów budowę tych związków.

Jakie właściwości mają tłuszcze?

Wyjaśnij dlaczego reakcję hydrolizy tłuszczów w środowisku zasadowym nazywa się zmydlaniem.

Jakie znaczenie dla organizmu mają tłuszcze?

Na czym polega mechanizm mycia  i prania?

Co to są aminy i jak są zbudowane?

Jak można podzielić aminy?

Czym są amidy i jak są zbudowane?

Dlaczego hydroksykwasy to wielofunkcyjne pochodne węglowodorów?

W jaki sposób można otrzymać kwas mlekowy?

Jak są zbudowane aminokwasy?

Co powstanie z połączenia dwóch aminokwasów? Omów zagadnienie na przykładzie glicyna­glicyna.

SEMESTR SZÓSTY

 1. Cukry.
 2. Chemia wokół nas.
Zagadnienia do egzaminu 

Co to są białka i jak je dzielimy?

Jak są zbudowane cząsteczki białek?

W jaki sposób wykryć białko?

Przemiany białek.

Czym są sacharydy i jak są zbudowane?

Jak dzielimy sacharydy?

Jak powstaje glukoza?

Jak odróżnić glukozę od fruktozy?

Zastosowania monosacharydów.

Czym są disacharydy i jak są zbudowane?

Podaj przykład disacharydu i krótko go scharakteryzuj.

Jakie znaczenie dla organizmu mają disacharydy?

Skrobia jako polisacharyd.

Jakie znaczenie dla organizmu mają skrobia i celuloza?

Jakie są podobieństwa i różnice w budowie cząsteczek oraz właściwościach skrobi i celulozy?

SEMESTR SIÓDMY

 1. Chemia wokół nas c. d.
 2. Elementy ochrony środowiska.
Zagadnienia do egzaminu 

Jakie związki chemiczne wykorzystujemy w życiu codziennym? Podaj kilka przykładów.

Wymień znane Ci rodzaje włókien.

W jaki sposób odróżnić włókna celulozowe od białkowych?

Jakie polimery występują naturalnie w środowisku przyrodniczym?

Jakie zastosowania mają tworzywa sztuczne?

W jaki sposób można zagospodarować odpady opakowaniowe?

Wyjaśnij, na czym mogą polegać i od czego zależeć lecznicze i toksyczne właściwości substancji chemicznych?

Podaj informacje na temat 2 składników zawartych np. w kawie, herbacie, mleku, wodzie mineralnej, napojach typu cola w aspekcie ich działania na organizm ludzki.

Czym jest emulsja, wskaż jedną i opisz jej zastosowanie.

Omów fermentację alkoholową na dowolnym przykładzie.

Na czym polega  fermentacja octowa?

Omów proces, w którym można otrzymać zsiadłe mleko lub jogurt.

Wyjaśnij przyczyny psucia się żywności i zaproponuj sposoby zapobiegania temu procesowi.

Przedstaw znaczenie i konsekwencje stosowania dodatków do żywności, w tym konserwantów.

Na czym polegają sorpcyjne właściwości gleby w uprawie roślin i ochronie środowiska?

Wymień podstawowe rodzaje zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby.

1. Wariant podstawy 
programowej -  III.1.P
2. Opis  - kształcenie
w zakresie podstawowym
3. Nawiązanie do poziomu
ESOKJ  -
B1+ (B2 w zakresie
rozumienia wypowiedzi).

SEMESTR PIERWSZY I DRUGI

 1. Formy powitań i pożegnań (Odmiana czasowników regularnych oraz sein i heißen, zaimki dzierżawcze.)
 2. Nazwy państw, miast i języków (Odmiana czasowników kommen i sprechen, szyk zdania: prosty i przestawny, tworzenie pytań.)
 3. Nazwy członków rodziny, liczebniki od 0 do 100, czynności wykonywane w czasie wolnym, słownictwo związane z pogodą, pory roku (Odmiana czasownika haben, lesen, fahren.)
 4. Nazwy dni tygodnia , nazwy przedmiotów szkolnych, czynności wykonywane na lekcjach, określenia godzin, nazwy przyborów szkolnych (Przedstawiam własną rodzinę i rodzinę koleżanki/kolegi , mówię o tym, co robą w czasie wolnym, opisuję pogodę.)
 5. Określenia pór dnia, czynności wykonywane w ciągu dnia, nazwy posiłków, nazwy dyscyplin sportowych (Czasowniki rozdzielnie złożone, odmiana czasownika sehen,essen, laufen, czasowniki modalne.)
 6. Nazwy artykułów spożywczych, potraw, przymiotniki służące opisywaniu potraw (Spójnik denn, przyimki mit i ohne, zaimki osobowe – odmiana przez przypadki.)
 7. Nazwy budynków, pomieszczeń, mebli,  sprzętów, kolorów (Przyimki łączące się z celownikiem.)

SEMESTR TRZECI I CZWARTY

 1. Czynności wykonywane           w wakacje, pogoda, powtórzenie wiadomości          z odmiany czasowników             w czasie teraźniejszym.
 2. Nazwy środków transportu, stopniowanie przymiotnika       i przysłówka.
 3. Słownictwo związane                   z opisem drogi, nazwy obiektów w mieście, tryb rozkazujący, przyimki zmienne łączące się z biernikiem.
 4. Nazwy miesięcy, czas przeszły Perfekt i Imperfekt.
 5. Określanie czasu i daty, liczebniki porządkowe, pisanie e-mail.
 6. Części ciała, choroby, dolegliwości, zdania okolicznikowe przyczyny.
 7. Nazwy zawodów, czas przyszły.
 8. Nazwy części garderoby, zdania okolicznikowe czasu       i zdania dopełnieniowe.

SEMESTR PIĄTY I SZÓSTY

 1. Wakacje: słownictwo związane z wakacjami, opisywaniem wyglądu i charakteru, rodzaje sklepów, nazwy produktów.
 2. Sport: nazwy dyscyplin sportowych, słownictwo związane z prowadzeniem zdrowego trybu życia, sprzęt sportowy, miejsca związane       z uprawianiem sportu.
 3. Święta: słownictwo związane      z organizowaniem przyjęcia urodzinowego, nazwy świąt.
 4. Kultura: nazwy książek, filmów, gatunków muzycznych.
 5. Technika: nazwy urządzeń technicznych, słownictwo związane z internetem.
 6. Przyroda: typy krajobrazów, pogoda.
 7. Czas przeszły Perfekt, Imperfekt.
 8. Zdania okolicznikowe przyczyny i sposobu.
 9. Odmiana zaimków dzierżawczych, rekcja czasownika.
 10. Bezokolicznik z zu.
 11. Końcówki przymiotnika po rodzajniku określonym, nieokreślonym, bez rodzajnika.
1. Wariant podstawy 
programowej -  III.1.P
2. Opis  - kształcenie
w zakresie podstawowym
3. Nawiązanie do poziomu
ESOKJ  -
B1+ (B2 w zakresie
rozumienia wypowiedzi).

SEMESTR PIERWSZY I DRUGI

Formy powitań i pożegnań w języku angielskim.  Dane osobowe (pytania, odpowiedzi)

Kraje i narodowości. Przedmioty codziennego użytku. Odmiana czasownika być. Formy twierdzące, przeczące oraz pytające. Tryb rozkazujący, zaimki wskazujące (this/these, that/those). Liczba mnoga rzeczownika.

Członkowie rodziny, przedmioty szkolne. Liczebniki główne 1-100. Odmiana czasownika mieć (formy twierdzące, przeczące, pytające). Odmiana czasownika can. Forma dzierżawcza, zaimki zwrotne oraz zaimki w formie dopełnienia.

Codzienne czynności, rutyna, hobby- słownictwo. Czas Present Simple- twierdzenia, przeczenia, pytania. Opis swojego dnia. Mój profil osobisty- pisanie.

Nazwy produktów spożywczych – zdrowe odżywianie. Przysłówki częstotliwości, there is/ there are przy rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych. Zdrowe nawyki żywieniowe- wypowiedź ustna. Zamawianie posiłku- dialog w restauracji.

Nazwy ubrań i przymiotniki do ich opisu, kolory. Opis charakteru, przymiotniki. Czas Present Continuous, porównanie Present Continuous i Present Simple. Wypowiedź pisemna- e-mail do przyjaciela.

Nazwy pomieszczeń w domu, nazwy domów, miejsca i cechy geograficzne- słownictwo. Przymiotniki, stopniowanie przymiotników. Opis klasy, wybranego miejsca na świecie.

Sztuka, filmy, telewizja-  słownictwo. Wypowiedź ustna dotycząca  ulubionych form rozrywki. Mówienie o przeszłości- odmiana czasownika be i can, czasownik regularne.

       SEMESTR TRZECI I CZWARTY

Technologia, przedmioty codziennego użytku. Wypowiedź ustna dotycząca urządzeń elektronicznych. Czas przeszły Past Simple- formy nieregularne czasowników. Zdania twierdząca, przeczące i pytające w czasie Past Simple. Wpis na forum- recenzja produktu. Opis przeszłych wydarzeń przy użyciu poznanego słownictwa oraz czasu przeszłego.

Życiowe cele i nazwy zawodów- praca ze słownictwem. Wypowiedź ustna dotycząca planów na przyszłość, życiowych celów przy użyciu konstrukcji be going to do sth. Future Simple- do przewidywania przyszłości.

Podróżowanie i turystyka- słownictwo. Czas Present Perfect do wyrażania doświadczeń życiowych. Formy twierdzące, przeczące i pytające. Wakacje- słownictwo. Wypowiedź ustna i pisemna dotycząca spędzania wakacji. Pisanie pocztówki z wakacji.

Powtórzenie czasów teraźniejszych- Present Simple i Present Continuous. Opis miasta i wsi, opis wyglądu, sztuka i kultura- praca ze słownictwem.

Dzień poza domem- czynności czasu wolnego- słownictwo. Ulubione wakacyjne miejsce – wypowiedź ustna. Powtórzenie czasu Past Simple do opisu ostatnich wakacji. There was/ there were- twierdzenia, przeczenia, pytania.

Obowiązki domowe- słownictwo. Czas Past Continuous- twierdzenia, przeczenia i pytania. Porównanie czasu Past Simple i Past Continuous. Opis domu, pomieszczeń. E- mail opisujący niedawne wydarzenie- forma pisemna.

Nazwy sportów, zdrowy styl życia- słownictwo. Kwantyfikatory używane do rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, czasowniki modalne (must, have to, don’t have to, need, needn’t, mustn’t). Wpis na bloga wyrażający opinię- forma pisemna.  Pytanie o radę, udzielanie rady- czasownik modalny should/shouldn’t.

Pogoda, klęski żywiołowe- słownictwo, nazwy miesięcy, pór roku, dni tygodnia. Opis warunków pogodowych.  Porównania as…as, stopniowanie przymiotników, stopień najwyższy too, enough.

         SEMESTR PIĄTY I SZÓSTY

Szkoła, przedmioty szkolne, czynności wykonywane po szkole- słownictwo. Opis typowego dnia szkolnego. Czasy gramatyczne służące do wyrażania przyszłości- Future Simple, konstrukcja be going to do sth.

Zerowy i pierwszy tryb warunkowy- zdania warunkowe do wyrażania sugestii. Interakcje społeczna- dialogi. Wypowiedź pisemna- list formalny.

Opis obrazka- zadania maturalne. Etapy w życiu człowieka, członkowie rodziny- słownictwo. Porównanie czasów Present Perfect i Past Simple. Różnice kulturowe- wypowiedź ustna. List nieformalny- wypowiedź pisemna

Odkrycia, wynalazki, sławni naukowcy, przestrzeń kosmiczna- praca ze słownictwem. Rozważania na temat życia w kosmosie przy użyciu drugiego trybu warunkowego.

Współpraca w grupie- przymiotniki opisujące osobowość, obowiązki współpracownicze. Użycie czasów Present Simple i Past Simple do opisu przedmiotów. Tryb rozkazujący. Wpis na forum- wypowiedź pisemna.

Nazwy zawodów, czasowniki złożone, Czas Past Perfect, mowa zależna. Ogłoszenie o pracę- wypowiedź pisemna. Prace wykonywane w przeszłości- porównanie z dzisiejszymi zawodami- wypowiedź ustna.

Praca moich marzeń. Opis obrazka- porównanie, wybór, odrzucenie.. E- mail z podaniem o pracę- wypowiedź pisemna.

        SEMESTR SIÓDMY I ÓSMY

Praca z arkuszem matury próbnej- poziom podstawowy.

Zestaw matury ustnej- praca na lekcji.

Człowiek- dane osobowe, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, opisywanie uczuć i emocji, zainteresowania, etapy życia, system wartości. Rozmowa z odgrywaniem roli. E-mail, list formalny.

Miejsce zamieszkania- pomieszczenia i ich wyposażenie, opisywanie położenia, rodzaje domów i mieszkań, części domu, miejsce zamieszkania, prace domowe, zakup mieszkania lub domu. Rozumienie ze słuchu- dobieranie, test z lukami. Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania. Czasy przeszłe, konstrukcja used to.

Edukacja- przedmioty szkolne, nauka, zajęcia pozaszkolne, miejsca w szkole, życie szkolne, studia wyższe, oceny szkolne, przybory szkolne, system oświaty. Rozumienie tekstów pisanych- zdania z lukami. Wpis na blogu, artykuł.

Praca- zawody, czynności i obowiązki wykonywane w pracy, świat pracy, wybór zawodu, poszukiwanie pracy, warunki pracy. Rozmowa wstępna, rozmowa na podstawie materiału stymulującego.

Sport- dyscypliny sportowe, uprawianie sportu, pozytywne i negatywne skutki uprawiania sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, zawody sportowe, sportowcy. E- mail, rozprawka.

Kultura- film, literatura, muzyka i sztuki sceniczne, media, programy telewizyjne, komunikacja. Pytania pośrednie, transformacje, gramatykalizacja.

Głównym celem nauczania fizyki jest dostarczenie narzędzi ułatwiających całościowe postrzeganie różnorodności i złożoności zjawisk otaczającego świata z punktu widzenia nauk przyrodniczych.

SEMESTR PIERWSZY

 1. Czym zajmuje się fizyka? Doświadczenia i pomiary.
 2. Przyczyny i opis ruchu prostoliniowego.
 3. Ruch po okręgu i grawitacja.
  Zagadnienia do egzaminu 

Wskaż tylko to, co nazywamy obserwacją:

badania burz,                                badanie temperatury wody w szklance przed i po wrzuceniu kostek lodu,

badanie wilgotności powietrza w różnych porach dnia,

badanie ściśliwości różnych rodzajów drewna.

 1.  

Zaznacz podstawowe jednostki układu SI: metr, wat, niuton, stopień Celsjusza, kilogram, sekunda, dżul.

Kasia pięciokrotnie zmierzyła linijką długość słomki do picia i otrzymała następujące wyniki: 22 cm; 22,2 cm; 22,1 cm; 22 cm; 22,2 cm.            Jaki wynik powinna przyjąć jako najdokładniejszy?

Które z podanych wielkości fizycznych nie jest wektorem              i dlaczego: czas, prędkość, siła, przyspieszenie.

Wyraź podana wartość 72km/h      w m/s.

Maciek wyszedł z domu na spacer o godz. 10.30, a wrócił o 11.10. Przeszedł w tym czasie 2 km. Jaka była średnia prędkość Maćka podczas spaceru?

Samochód jadący ze średnią prędkością 40 km/h przebył drogę 120 km. Oblicz czas trwania tej podróży.

Samochód rozpędził się do 72 km/h w ciągu 4 s. Jakie było jego przyspieszenie przy założeniu, że poruszał się on ruchem jednostajnie przyspieszonym?

Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Okres ruchu wskazówki godzinowej wynosi:

1 godzinę, 12 godzin. 24 godziny.

Wiatrak wentylatora w czasie 2 minut wykonał 240 obrotów. Oblicz okres ruchu wiatraka.

SEMESTR DRUGI

 1. Ruch po okręgu i grawitacja.
 2. Praca i energia.
 3. Energia mechaniczna i jej przemiany.
 Zagadnienia do egzaminu 

Śmigła wiatraka mają długość 2 m i wykonują 30 obrotów na minutę.
Jaka jest prędkość końcówki śmigła?

Rowerzysta w czasie 50 sekund cztery razy okrążył wysepkę na rondzie, jadąc z prędkością . Oblicz promień okręgu, po którym się poruszał.

Dwa wagony o masie 20 ton każdy stoją obok siebie na bocznicy. Odległość między ich środkami wynosi 10 m. Oblicz siłę grawitacji działającą między nimi. Stałą grawitacji odczytaj z tablic.

Przyporządkuj nazwę zjawiska do każdego z opisów sytuacji.
Pasażer w windzie ruszającej           w górę.                                                        przeciążenie/ niedociążenie
Pilot samolotu lecącego w górę coraz wolniej.                  przeciążenie/ niedociążenie
Pasażer w windzie hamującej podczas jazdy w dół.                               przeciążenie/ niedociążenie

Połącz nazwy źródeł energii               z odpowiadającymi im formami energii.

Benzyna, lecący pocisk, węgiel kamienny,  gorący kaloryfer.

energia kinetyczna,  energia        wewnętrzna, energia                    chemiczna

Tomek pchał stół siłą 150 N. Jaką pracę wykonał, jeśli przesunął go   o 3 metry?

Pojazd o masie 300 kg porusza się z prędkością 20 m/s. Ile wynosi jego energia kinetyczna?

Oblicz, o ile wzrosła energia potencjalna ciężkości torebki cukru o masie 1 kg, którą przeniesiono      z blatu stołu (80 cm nad podłogą) na półkę (180 cm nad podłogą).

Łukasz podniósł plecak z podłogi     i położył go na tapczanie o wysokości 50 cm. Wykonał przy tym pracę 15 J. Jaka jest masa plecaka?

Opisz przemiany energii strzały wypuszczonej z łuku.

SEMESTR TRZECI

 1. Elektrostatyka.
 2. Prąd elektryczny.
  Zagadnienia do egzaminu 

Na czym polega elektryzowanie ciał?

Jakie znasz rodzaje ładunku elektrycznego?

Co to jest ciało elektrycznie obojętne?

Wymień sposoby elektryzowania ciał (3 sposoby)

Na czym polega elektryzowanie ciał przez pocieranie?

Na czym polega elektryzowanie ciał przez dotyk?

Na czym polega elektryzowanie ciał przez indukcję?

Podaj 3 przykłady (z życia codziennego) zjawiska elektryzowania ciał przez pocieranie.

Podaj trzy przykłady zjawiska elektryzowania ciał, w których obserwujemy negatywny wpływ na życie człowieka.

Dwa ciała przyciągają się elektrostatycznie. Określ jakiego znaku jest zgromadzony nadmiar ładunku na każdym z ciał.

Dwa ciała odpychają się elektrostatycznie. Określ jakiego znaku jest zgromadzony nadmiar ładunku na każdym z ciał.

Jak nazywa się przyrząd do sprawdzania czy ciało jest naelektryzowane?

Obojętną elektrycznie metalową kulkę dotknięto ujemnie naelektryzowaną laską. Określ jakim znakiem jest teraz naelektryzowana kulka a jakim laska.

Jakim symbolem oznaczamy ładunek elektryczny? W jakich jednostkach wyrażamy wartość ładunku elektrycznego?

Opisz krótko budowę atomu.

Co to jest prąd elektryczny?

Co jest nośnikiem prądu elektrycznego w ciałach stałych,     a co w cieczach i gazach?

Podaj 3 przykłady przewodników       i izolatorów elektrycznych.

Jaka jest jednostka napięcia             i natężenia prądu elektrycznego?

W jaki sposób do obwodu prądy włącza się amperomierz a w jaki woltomierz?

Jakiego przyrządu używa się do pomiaru napięcia elektrycznego,    a jakiego do pomiaru natężenia prądu?

Od czego zależy opór przewodnika?

Narysuj prosty obwód elektryczny składający się z: źródła prądu, przewodów, odbiornika – żarówki, włącznika.

Podaj dwa warunki jakie musza być spełnione aby w obwodzie elektrycznym płynął prad elektryczny.

Licznik energii elektrycznej w naszych domach mierzy zużycie energii elektrycznej. W jakich jednostkach jest dokonywany pomiar?

Jak połączone są wszystkie odbiorniki w domowych sieciach elektrycznych?

Podaj 3 przykłady bezpiecznego korzystania z domowej instalacji elektrycznej?

Wartość napięcia pojedyncze ogniwa wynosi 1,5V. W ilu ogniw składa się bateria, jeśli jej napięcie wynosi 4,5V?

Do czego służy bezpiecznik różnicowoprądowy?

W jakich jednostkach wyrażamy opór elektryczny?

SEMESTR CZWARTY

 1. Prąd elektryczny.
 2. Elektryczność.
 3. Magnetyzm.

SEMESTR PIĄTY

 1. Termodynamika.
 2. Drgania.
  Zagadnienia do egzaminu 

Co to jest temperatura i w kanich jednostkach możemy ja wyrażać?

Na palniku gazowym postawiono naczynie z wodą. Mimo że woda nie jest dobrym przewodnikiem ciepła, ogrzewa się ona w całej objętości. Wyjaśnij, dzięki jakiemu zjawisku jest to możliwe.

Kulkę o temperaturze 10°C wrzucono do wody o temperaturze 80°C. Co stało się z energią wewnętrzna wody i kulki? Pozostała stała cz zmieniła się. Jeśli uważasz, że zmieniła się, to w jaki sposób?

Jakie znasz sposoby przekazywania ciepła?

Metalowy pręt ogrzano, dzięki czemu wzrosła jego długość.            Z jakim zjawiskiem fizycznym masz tu do czynienia?

Co to jest okres drgań? Jakim symbolem oznaczamy i w jakich jednostkach wyrażamy okres drgań?

Podaj przykład rezonansu. Na jego podstawie wyjaśnij to zjawisko.

Odważnik zawieszony na sprężynie wykonuje drgania niegasnące. Długość sprężyny zmienia się od 16 cm do 28 cm. Ile wynosi amplituda drgań?

W jakich ośrodkach mogą rozchodzić się fale mechaniczne?

Co to są drgania gasnące i niegasnące? Podaj po jednym przykładzie do każdego.

SEMESTR SZÓSTY

 1. Fale i optyka.
 2. Fizyka atomowa.
 Zagadnienia do egzaminu

Co to jest fala elektromagnetyczna?  Dokonaj podziału widma fal elektromagnetycznych ze względu na długość fal.

Podaj po jednym przykładzie wykorzystania fal rentgenowskich    i fal podczerwonych.

Podaj po jednym przykładzie wykorzystania mikrofal                       i fal ultrafioletowych.

Które fale, mechaniczne czy elektromagnetyczne maja większa prędkość rozchodzenia się?

Dlaczego podczas burzy, najpierw widzimy błyskawicę a dopiero potem słyszymy grzmot?

Podaj trzy przykłady urządzeń           w których wykorzystano soczewkę.

Przedstaw budowę oka ludzkiego.

Jakie znasz wady wzroku?

Przedstaw budowę atomu.

Co to jest foton?

Wyjaśnij na czym polega zjawisko fotoelektryczne.

Jaki warunek musi być spełniony aby mógł zajść efekt fotoelektryczny?

Podaj trzy przykłady praktycznego wykorzystania zjawiska fotoelektrycznego

Wyjaśnij, co to oznacza, że wszystkie ciała emitują promieniowanie.

Jaki jest związek między promieniowaniem emitowanym przez ciało a jego temperaturą.

SEMESTR SIÓDMY

 1. Fizyka jądrowa.
 2. Gwiazdy i Wszechświat.
Nauczanie matematyki  opiera się na trzech fundamentach:
- nauce rozumowania
matematycznego,
- kształceniu sprawności
rachunkowej,
- przekazywaniu wiedzy
o własnościach obiektów
matematycznych.

SEMESTR PIERWSZY

 1. Zbiory: zbiory i działania na zbiorach, przedziały liczbowe, suma, iloczyn i różnica przedziałów liczbowych.
 2. Wyrażenia algebraiczne: zapisywanie i przekształcanie wyrażeń algebraicznych, wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias, wzory skróconego mnożenia, przekształcanie wzorów, twierdzenia. dowodzenie twierdzeń, Proste dowody dotyczące podzielności liczb całkowitych i reszt z dzielenia.
 3. Potęgi i pierwiastki: potęgi      o wykładnikach całkowitych, pierwiastki, Prawa działań na pierwiastkach.
  potęgi o wykładnikach wymiernych, potęgi                    o wykładnikach rzeczywistych, działania na potęgach                 i pierwiastkach.
 4. Logarytm: pojęcie logarytmu, własności logarytmów, wzory na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi o wykładniku naturalnym.

SEMESTR DRUGI

 1. Równania, nierówności, układy równań: rozwiązywanie równań, wielkości wprost proporcjonalne i odwrotnie proporcjonalne,  nierówności     z wartością bezwzględną, układy równań. Układy oznaczone, nieoznaczone           i sprzeczne, zadania tekstowe.
 2. Funkcja: pojęcie funkcji, czytanie wykresów, monotoniczność funkcji, wzór     i wykres funkcji liniowej, własności funkcji liniowej, proporcjonalność prosta            i odwrotna.
 3. Równania kwadratowe: równania kwadratowe              w najprostszej postaci, wyróżnik równania kwadratowego,
  rozwiązywanie równań
 4. Funkcja kwadratowa: parabola, wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej i kanonicznej, wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej, funkcja kwadratowa — szkicowanie wykresów, wyznaczanie wzorów funkcji, wyznaczanie największych i najmniejszych wartości funkcji, nierówności kwadratowe, zastosowania funkcji kwadratowej do interpretacji zagadnień osadzonych w kontekście praktycznym.

SEMESTR TRZECI

 1. Wielomiany: przykłady wielomianów, dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów, rozkład wielomianu na czynniki, równania wielomianowe, dzielenie wielomianów,
  twierdzenie Bézouta. 
 2. Figury na płaszczyźnie: kąty     w trójkątach                                 i w czworokątach, podstawowe własności trójkątów, twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa, własności trójkątów, obliczanie obwodów i pól trójkątów, własności czworokątów obliczanie obwodów i pól czworokątów.

SEMESTR CZWARTY

 1. Funkcje: wzory i wykresy funkcji, przykłady funkcji i ich własności, funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna, równania wykładnicze                 i logarytmiczne, zastosowania funkcji wykładniczych                  i logarytmicznych, przekształcanie wykresów funkcji.
 2. Figury na płaszczyźnie: pole koła, długość okręgu, własności kątów środkowych    i kątów wpisanych, proste          i okręgi,  okrąg opisany na trójkącie, okrąg wpisany          w trójkąt,  własności wielokątów, wielokąty foremne.      
 3. Trygonometria: tangens kąta ostrego, sinus i cosinus kąta ostrego, obliczenia trygonometryczne, zastosowania trygonometrii, wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów 30⁰,45⁰ i 60⁰, związki między funkcjami trygonometrycznymi, funkcje trygonometryczne kątów od 0⁰ do 180⁰ , twierdzenie sinusów, cosinusów.

SEMESTR PIĄTY

 1. Wyrażenia wymierne: pojęcie wyrażenia wymiernego, określanie dziedziny wyrażenia wymiernego, skracanie wyrażeń wymiernych, obliczanie wartości wyrażenia wymiernego dla podanej liczby, działania na wyrażeniach wymiernych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie  i dzielenie, równania wymierne, przekształcanie wyrażeń algebraicznych, hiperbola, przesuwanie hiperboli.
 2. Ciągi: przykłady ciągów, sposoby opisywania ciągów, monotoniczność ciągów, ciągi arytmetyczne, suma wyrazów ciągu arytmetycznego, ciągi geometryczne, suma wyrazów ciągu geometrycznego, procent prosty i procent składany.

SEMESTR SZÓSTY

 1. Podobieństwo figur: twierdzenie Talesa                       i twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa, wielokąty podobne, cechy podobieństwa trójkątów, Pola figur podobnych.
 2. Geometria analityczna: długość odcinka, współrzędne środka odcinka, równanie kierunkowe prostej, równanie ogólne prostej, równoległość    i prostopadłość prostych         w układzie współrzędnych, odległość punktu od prostej, zastosowanie własności symetrii osiowej względem osi układu współrzędnych oraz symetrii środkowej względem punktu (0, 0) do rozwiązywania zadań, równanie okręgu.

                SEMESTR SIÓDMY

 1. Statystyka: podstawowe pojęcia statystyki, sposoby prezentowania danych zebranych w wyniku obserwacji statystycznej, średnia z próby, mediana          z próby i moda z próby, średnia ważona, wariancja         i odchylenie standardowe.
 2. Prawdopodobieństwo: pojęcie doświadczenia losowego, przestrzeni zdarzeń elementarnych, zdarzenia losowego, suma, iloczyn, różnica zdarzeń losowych, zdarzenie pewne, zdarzenie niemożliwe, zdarzenie przeciwne, zdarzenia wykluczające się, drzewka, wartość oczekiwana, zasada mnożenia i zasada dodawania, obliczanie prawdopodobieństw zdarzeń losowych w schemacie klasycznym.
 3. Stereometria: płaszczyzny         i proste w przestrzeni, prostopadłość prostych             i płaszczyzn w przestrzeni, kąt między prostą i płaszczyzną. Kąt dwuścienny, graniastosłupy, ostrosłupy, siatki wielościanu, pole powierzchni wielościanu, objętość wielościanów, przekroje wybranych graniastosłupów, bryły obrotowe: walec, stożek, kula, pole powierzchni brył obrotowych, objętość brył obrotowych.

                 SEMESTR ÓSMY

Przygotowanie do matury:

Powtórzenie materiału z poszczególnych działów:

– liczby rzeczywiste

– wyrażenia algebraiczne

– równania i nierówności

– funkcje

– ciągi

– trygonometria

– planimetria

– geometria na płaszczyźnie       kartezjańskiej

Rozwiazywanie zadań maturalnych z poprzednich lat.

 

Celem kształcenia informatycznego uczniów jest rozwój umiejętności myślenia komputacyjnego, skupionego na kreatywnym rozwiązywaniu problemów
z różnych dziedzin ze świadomym i bezpiecznym wykorzystaniem przy tym metod i narzędzi wywodzących się z informatyki.

SEMESTR PIERWSZY

 1. Urządzenia komputerowe w sieci.

Systemy operacyjne w środowisku sieciowym.   Nowe technologie        i  oprogramowanie. Sieci komputerowe – budowa i usługi.      E-usługi. Korzystanie z e-zasobów    i współpraca zdalna.

 1. Edytor tekstu i prezentacje.

Rozbudowane dokumenty tekstowe. Sztuka prezentacji.

 1. Arkusz kalkulacyjny i bazy danych.

Jak pobierać dane do arkusza kalkulacyjnego. Wyciągamy wiedzę z danych. Korespondencja seryjna. Relacyjne bazy danych. Współdziałanie aplikacji – projekt zespołowy.

SEMESTR DRUGI

 1. Społeczeństwo w Internecie.

Moja cyfrowa tożsamość. Przemiany społeczne                            a technologie. Cyberbezpieczeństwo. Nowoczesne technologie w służbie człowiekowi – projekt zespołowy

 1. Strony WWW i grafika komputerowa.

Tworzenie stron internetowych. Grafika 2D i 3D

Biznes i zarządzanie:
- planowania własnego biznesu.
- Przygotowanie do planowania własnej działalności gospodarczej.
- Przyjmowanie postaw patriotyzmu gospodarczego, rozumianego jako odpowiedzialność konsumentów i ludzi biznesu za dobrobyt gospodarczy i społeczny kraju.
 1. Zarządzanie projektami
 2. Gospodarka rynkowa
 3. Finanse osobiste i rynek finansowy
 4. Rynek pracy i zatrudnienie
 5. Przedsiębiorstwo


  Imię


  Email


  Temat


  Treść

  Kontakt

  KONTAKT

  Kontakt telefoniczny:    661 491 654

  mailowy:     prywatnelokg@gmail.com
  lub osobisty w szkole w czasie piątkowych zajęć